2017

 
Konu (2017 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  
Takas İşlemleri-KKDF 01 02.01.2017 Detay
Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya Listesi 02 11.01.2017 Detay
Liste
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik 03 24.01.2017 Detay
TAPDK Tarafından Yetkilendirilen Laboratuvarların Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması 04 14.02.2017 Detay
Sigara Transiti 05 22.02.2017 Detay
Genelgede Değişiklik (Mülga RYKGM genelgesi) 05 30.10.2017 Detay
TIR Karnesi İşlemleri 06 06.03.2017 Detay
Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri 07 17.03.2017 Detay
Mecburi Kesime Tabi Tutulan Canlı Hayvan İthalatı 08 22.03.2017 Detay
2012/4 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 09 20.04.2017 Detay
Havalimanlarında ardiye ücretlerini (Serbest zaman uygulaması) düzenleyen 2017/10 Sayılı Genelge yayımlanmıştır 10 05.05.2017 Detay
İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti 11 07.06.2017 Detay
Müeyyideli Kapatılan Veya İptal Edilen DİİB/Dİİ Hakkında 12 08.06.2017 Detay
Yatırım Teşvik Belgesinin İptali 13 09.06.2017 Detay
Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti 14 03.07.2017 Detay
Vekaletnamelerde İmza Sirküleri ve Beyannameleri 15 13.07.2017 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik 16 15.09.2017 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamında Yapılan Ayniyet İşlemleri Hk. 17 06.10.2017 Detay
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 18 09.10.2017 Detay
2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik 19 26.10.2017 Detay
Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamlara Aktarılması-KKDF (2018/4 Sayılı Genelge ile kısmen değişiklik yapılmıştır.) 20 03.11.2017 Detay
2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik 21 08.11.2017 Detay
Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimlerinde geçici ihraç eşyasında ayniyet tespiti MÜLGA (2019/9 Sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 22 17.11.2017 Detay
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri 23 30.11.2017 Detay

ETGB Kapsamında Geri Gelen Eşyaya İlişkin Yazışmalar

25   Detay