4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapıldı

4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik

18 Ağustos 2014 tarihli ve 29092 sayılı Resmi Gazete’de 2014/6706 sayılı 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar yayımlanmıştır.

 Söz konusu Karar değişikliği ile yapılan düzenlemelere aşağıda yer verilmektedir:
 
- Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde 89.08 tarife pozisyonunda yer alan ve İthalat Rejimi Kararı eki listelerde gümrük mevzuatının nihai kullanım hükümlerine tabi kılınan ‘sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar’ hem Gümrük Vergisinden hem de Katma Değer Vergisinden muaf olduğundan herhangi bir teminat alınmamaktadır.
 
2009/15481 sayılı Kararın 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında yapılan değişiklikle, Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde 89.08 tarife pozisyonunda yer alan ve kıymeti çok yüksek olan sökülecek gemilerle, suda yüzen sökülecek diğer araçlar için nihai kullanım hükümlerinin uygulanır hale getirilmesi sağlanmıştır.

 - Anılan Kararın 13 ve 14 üncü maddelerinde yapılan değişiklik ile ülkemiz siciline kayıtlı gemilerin ve hava taşıtlarının seferlerinin devamının sağlanması amacıyla Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulundukları sırada arızalanan veya kullanılamaz hale gelen parçalarının yerine takılan aksam ve parçaların işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeksizin yapılmasına imkân tanınmıştır.
 
Ayrıca, söz konusu taşıtlarda kullanılan aksam ve parçaya ilişkin olarak beyanda bulunulması, vergilerin ödenmesi gibi yükümlülüklerde herhangi bir değişikliğe gidilmemiş, bu tür eşyanın ithalat işlemlerinin basitleştirilmesi, bürokrasinin azaltılması ve söz konusu taşıtların arıza nedeniyle seferden alıkonulmasına ilişkin maliyetlerin azaltılması hedeflenmiştir.
 
- Anılan Kararın 107 nci maddesinde yapılan değişiklik ile engelli vatandaşlarımız tarafından muafen ithal edilen özel tertibatlı aracın bir başka engelli kişiye satışı veya devrinde muafiyet uygulanabilmesi için esas alınan “3 yıl süre kısıtı” kaldırılmış, böylelikle yurtiçinden alınan özel tertibatlı araçların ÖTV Kanunu uyarınca engelli olan kişilere devrinde süre kısıtlaması bulunmaksızın muafiyet tanınması uygulaması ile paralellik arz eder hale getirilmiştir.
 
Diğer taraftan, engelli kişinin vefatı halinde bu araçların varislere intikalinde gümrük vergileri açısından genel hükümlerde yer alan süreler dikkate alınarak işlemler gerçekleştirilmekte iken, söz konusu araçların varise intikalinde, varisin iradesi söz konusu olmaması göz önünde bulundurularak nedeniyle aracın devir süresine ilişkin kısıtlama kaldırılmıştır.
 
Ayrıca bu Karar değişikliği ile, özel tertibatlı araçların varislere intikalinde herhangi bir süre kısıtı uygulanmaksızın gümrük vergileri aranmaması ve varise intikali sonrasında da 3 yıllık süre aranmaksızın satılması veya devredilmesi mümkün hale getirilmiştir.  Özel tertibatlı aracın varis tarafından 5 yıl geçmeden engelli olmayan kişilere satışında ise gümrük vergilerinin tahsil edilmesi yönünde düzenlemeye gidilmiştir.

2014/6706 Sayılı BKK İçin Tıklayınız