GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) Yayımlandı

28/6/2014 tarihli 29044 sayılı Resmî Gazete’de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2) yayımlanmıştır.

İthalat vergileri matrahına esas teşkil eden gümrük kıymetinin tespitinde,  Gümrük Kanununun 27/1-c maddesi uyarınca; eşyanın fiilen ödenen veya ödenecek fiyatına dahil edilmemiş olan royalti ve lisans ücretlerinin gümrük kıymetine eklenmesi gerekmektedir.
                                         
Bu güne kadar konuya ilişkin işlemler Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile anılan Yönetmeliğin 8 no.lu eki, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:1) ile 2009/73, 2011/48 ve 2012/21 sayılı Genelgelerde yer alan düzenlemeler çerçevesinde yürütülmüştür.
 
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan konuya ilişkin gerek gümrük idaresince gerekse de yükümlülerce sıkıntılar yaşandığı tespit edilmiştir. Hangi royalti ödemelerinin gümrük kıymetine ilave edileceği, söz konusu ödemelerin hesaplanması, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulması durumunda beyanın yapılma usulleri, gümrük idaresine beyan edilmesi gereken ücretlerin sadece KDV’ye tabi olması ve buna ilişkin KDV'nin vergi dairesine ödenmesi durumunda yapılacak işlemler konularında uygulamanın netleştirilmesi ve yeni açıklamalar yapılması ihtiyacı doğmuştur.
 
Yapılan bu düzenleme ile yukarıda bahsi geçen konuya ilişkin ilgili mevzuat birleştirilmiş, gerekli görülenler güncellenmiş ve uygulamanın daha anlaşılır ve standartlaştırılması yönünde açıklamalar yapılmış olup, ayrıca Dünya Gümrük Örgütü Gümrük Kıymeti Teknik Komitesinin royalti veya lisans ücretlerinin değerlendirilmesine ilişkin Tavsiye Kararlarının bu konudaki verilecek kararlarda göz önünde bulundurulması amaçlanmıştır.


2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) için tıklayınız.