KARAYOLUNDA TRANSİT REJİMİNDE (NCTS) ÖN BEYAN UYGULAMASI 15.08.2017 TARİHİNDE BAŞLIYOR

KARAYOLUNDA TRANSİT REJİMİNDE (NCTS) ÖN BEYAN UYGULAMASI 15.08.2017 TARİHİNDE BAŞLIYOR
 
Karayolu taşımacılığında, uluslararası sözleşmeler kapsamında başlamış bir transit işlemi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya hariç olmak üzere, özet beyan bilgilerini de içeren transit beyanının taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine verilmesini hükme bağlayan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 01.08.2017 tarihli ve 30141 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
15/8/2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olan anılan Yönetmeliğin 67 nci maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklikle birlikte başlayacak ön beyan uygulamasının detaylarına aşağıda yer verilmiştir.
1) Uygulama, kara kapıları ile RO-RO işlemlerini yürüten hareket gümrük idarelerinde sadece karayolu taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için söz konusu olacaktır. Hem RO-RO hem de denizyolu ile gelen diğer eşyanın işlemlerinin yapıldığı gümrük idarelerinde, ön beyan uygulaması sadece RO-RO işlemleri için hüküm ifade etmekte olup, denizyolu ile gelen eşyanın işlemlerinde değişiklik olmayacaktır.
2) Karayolu taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşya için; NCTS programında, kara hudut kapılarından ya da RO-RO işlemlerini yürüten gümrük idarelerinden düzenlenecek TR rejim kodlu transit beyannameleri ile hareket gümrük idaresi kara hudut kapısı olan ortak transit (T1/T2) beyannameleri (örneğin Sarp Gümrük Müdürlüğü hareketli Polonya varışlı) ön beyan uygulaması kapsamındadır.
3) Ön beyan uygulaması, ikinci madde kapsamı transit beyanının taşıtın giriş gümrük idaresine varmasından önce elektronik ortamda giriş gümrük idaresine gönderilerek NCTS sisteminde  LRN numarası alınmasını içermektedir.
4) RO-RO işlemlerinin yürütüldüğü hareket gümrük idarelerinde, eşyaya ilişkin ön beyan uygulaması kapsamında verilecek transit beyanına ait LRN numaraları, geminin varış bildiriminde taşıma senetleri ekranında "ilgili özet beyan no" alanına kaydedilecektir. Dolayısıyla, LRN almış bir transit beyanı olduğu takdirde transit beyanına konu eşya için ayrıca özet beyan aranmayacak, söz konusu LRN almış transit beyanlarında özet beyan açması yapılmasına da gerek kalmayacaktır.
5) Kara hudut kapılarında, transit rejimine ilişkin beyanın kabul aşamasında, beyanın (DEC_DAT)  tescil tarihinin  beyanda yer alan plakanın Kara Kapıları Taşıt Takip Programına kayıt tarihinden daha sonra olması durumunda, sistemde ilgili memura uyarı mesajı çıkarılacaktır.
6) RO-RO işlemlerini yürüten gümrük idarelerinde, transit rejimine ilişkin beyanın kabul aşamasında, beyanın bir varış bildiriminde kayıtlı bulunmaması ya da kayıtlı bulunduğu varış bildiriminin onaylanmamış olması durumunda sistemde ilgili memura uyarı mesajı çıkarılacaktır.