Antrepo Sisteminde Yapılan Düzenlemeler İle İlgili Sık Sorulan Sorular

02.12.2014 tarihinde Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile birlikte antrepo rejiminin işleyişi ile ilgili olarak bir takım değişikliklere gidilmiş, oluşan yeni durum hakkında Bakanlığımıza intikal eden sorular ve bunların cevapları aşağıdadır.

SORU 1) Antrepolarda genel kural olarak teminat oranları nasıl uygulanacaktır?
CEVAP 1) İstisnalar saklı kalmak kaydıyla;
-Antrepolara et ve et ürünleri (2. ve 16. fasıllarda sınıflandırılan), çay, muz, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki, mısır, cin mısırı, ceviz (kabuklu veya kabuksuz), badem (kabuklu veya kabuksuz), antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz) ile yer fıstığının (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz) konulması durumunda eşyadan alınması gereken teminatın, eşyaya ilişkin toplam vergilerin %25’i kadar,
-Antrepoya konulacak diğer eşyadan alınması gereken teminatın ise eşyaya ilişkin toplam vergilerin %10’u kadar,
-Ayrıca her antrepo için, konan eşyadan bağımsız olarak 100.000.-Avro tutarında sabit,
Teminat alınacaktır.

SORU 2) Teminat uygulamasındaki istisnalar nelerdir?
CEVAP 2) Genel teminat uygulamasına istisna olarak;

  • Onaylanmış kişiler ile yetkilendirilmiş yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde Yönetmeliğin 494 üncü maddesi uyarınca hesaplanmış götürü teminat da kullanılabilecektir. Götürü teminatını kullanabilen bu kişilerin C ve E tipi antrepoları için 100.000 Avro tutarındaki sabit teminat alınmayacaktır.
  • Gümrüksüz satış mağazalarına, transit akaryakıt antrepolarına ve 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listeye konu eşyaya ilişkin teminat işlemleri özel olarak ayrıca düzenlendiğinden, bunlara ilişkin mevcut teminat uygulamaları herhangi bir değişiklik olmaksızın devam edecektir.   
SORU 3) Antrepolara konan eşya için teminatı kim verecektir?
CEVAP 3) Antrepoya konan eşya için antrepo türüne göre değişmekle birlikte A, C, D, E tipi antrepolarda teminat genel kural olarak, işletici tarafından verilmesi gerekmekle birlikte, Yönetmeliğin 526 ncı maddesi uyarınca kullanıcı da teminat verebilir. Ancak, kullanıcının teminat vermesi işleticinin sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
Antrepo bazında alınacak olan sabit teminat ise işleticiler tarafından verilecektir.

 SORU 4) Sabit teminat uygulamasına ne zaman başlanacaktır?
 CEVAP 4) 01.02.2015 tarihinde başlanacak olup; bu tarihten sonra 100.000.-Avro tutarındaki sabit teminatı vermemiş olan antrepolara eşya girişine izin verilmeyecektir.

SORU 5) 100.000.-Avro tutarındaki sabit teminat ile eşya bazında uygulanacak teminat oranlarına (%25 ve %10) ilişkin uygulama gümrüksüz satış mağazaları için de geçerli midir?
CEVAP 5) Gümrük Yönetmeliği 552 nci maddesi hükmü gereğince gümrüksüz satış mağazaları ve depolarının kuruluş, işleyiş ve eşya satışına ilişkin esaslar Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Diğer taraftan, gümrüksüz satış mağazalarında teminat uygulamaları, Gümrük Yönetmeliğinde antrepolar için belirlenen teminat hükümlerden ayrı olarak; 26/3/2004 tarihli ve 25414 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 seri no’lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları) uyarınca yürütülmektedir.
Bu çerçevede, 100.000.-Avro tutarındaki sabit teminat ile eşya bazında uygulanacak teminat oranlarına (%25 ve %10) ilişkin uygulama gümrüksüz satış mağazaları için geçerli değildir.

SORU 6) Antrepo işleticilerince 17/12/2014 tarihinden önce kullanılan götürü teminat ne zaman iade edilecektir?
CEVAP 6) 2/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile yapılan düzenleme sonrasında antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü teminat uygulamasına 17/12/2014 tarihinde son verilmiştir. Söz konusu Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde bu Yönetmelik ile yapılan değişikliğe ilişkin hükümlerin yürürlüğe girmesinden önce antrepoya alınmış eşya için uygulanan teminat sisteminin devam edeceği belirtilmektedir.
Bu çerçevede, 17/12/2014 tarihinden önce antrepo işleticileri tarafından kullanılan götürü teminat kapsamında antrepoya alınan eşyanın tamamının gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmasına kadar götürü teminat iade edilmeyecektir.

SORU 7) OKS belgesine sahip kişilerce, kendilerine ait C ve E tipi antrepolara eşya konulurken götürü teminat kullanılabilir mi?
CEVAP 7) Onaylanmış kişi statü belgesine sahip yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde 17.12.2014 tarihinde yürürlüğe giren (Eşya bazında teminat ve antrepo bazında sabit teminat) teminat uygulaması yanında götürü teminat da kullanılabilir. Götürü teminat kullanması durumunda bu kişilerden sabit oranlı ve eşya bazında teminat vermelerine gerek bulunmamaktadır.

SORU 8) OKS belgesine sahip kişilerce, kendilerine ait olan veya olmayan bir genel antrepoya eşya konulması halinde kendine ait götürü teminatı kullanabilir mi?
CEVAP 8) Kullanamaz.

SORU 9) Eşya bazında verilen %10 veya %25 oranındaki teminat Gümrük Kanunun 202/1 inci maddesi uyarınca %20 fazlası ile hesaplanmak suretiyle %12 veya %30 olarak mı verilecek?
CEVAP 9) Gümrük Kanunun 202/4 ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda yer alan "Kısmi Teminat Uygulanacak Haller"e ilişkin 116/1-b maddesi uyarınca eşya bazında eşyaya ait toplam vergilerin %10’u veya %25’i oranında teminat verilecek olup %12 veya %30 oranında bir uygulama söz konusu değildir.

SORU 10) Toplu, sabit veya işlem bazlı teminat mektubu nereye verilir?
CEVAP 10) Antreponun bağlı olduğu gümrük idaresine verilir. Ancak, her türlü gümrük işlemleri için herhangi bir gümrük idaresine verilmiş bulunan toplu teminat antrepo işlemlerinde de kullanılabilecektir. 

SORU 11) Toplu teminat başka idarelerde de kullanabilecek mi?
CEVAP 11)  Gümrük Yönetmeliği'nin 493 üncü maddesinin ikinci fıkrası; "Takip edilebilir olması halinde söz konusu teminat diğer gümrük idarelerinde de geçerlidir." hükmünü amir olup bu kapsamda, BİLGE sisteminde bir gümrük idaresine verilen düşümlü toplu teminatın ait olduğu kişi adına başka bir gümrük idaresinde tescil edilen beyannamede de kullanılabilmesi mümkündür.

SORU 12) Transit akaryakıt antrepolarında teminat sistemi nasıl olacaktır?
CEVAP 12) Bakanlığımızca 26.12.2013 tarihinde yapılan düzenleme ile sadece transit akaryakıtın depolandığı ve herhangi bir EPDK lisansı gerektirmeyen antrepolarda, antrepo işleticilerince, depolanan eşya miktarından bağımsız ve sabit olarak 2.000.000 Avro teminat verilecek; ayrıca bu sabit teminata ilave olarak, antrepoya alınan eşyaya ilişkin işletici ya da kullanıcıdan alınacak teminat eşyaya ait toplam vergilerin %10'u olarak alınacaktır. Söz konusu uygulamada herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.

SORU 13) 4760 sayılı ÖTV Kanunu eki (I) sayılı listeye konu eşyaya ilişkin teminat işlemleri ne şekilde gerçekleştirilecektir? 
CEVAP 13) Söz konusu eşyaya ilişkin 21.11.2013 tarihinde yapılan düzenleme hükümleri çerçevesinde işlem yapılmaya devam edilecektir. Anılan eşyaya ilişkin uygulamada herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. 

SORU 14) 20.12.2014 tarihinden itibaren antrepoya konan hangi tür eşyada kısıtlama söz konusudur?
CEVAP 14) 20.12.2014 tarihinden itibaren antrepo rejimine tabi tutulmuş;
- et ve et ürünleri (konserve edilmiş et ürünleri hariç),
- çay,
- muz,
- cin mısırı,
- ceviz (kabuklu veya kabuksuz),
- badem (kabuklu veya kabuksuz),
- antep fıstığı (kabuklu veya kabuksuz),
- yer fıstığı (tohumluk, kabuklu veya kabuksuz),
- tütün ve tütün ürünleri,
- alkollü içkilerin,
antrepoya alınmasını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyecektir.

SORU 15) Hangi hallerde bu eşyanın transitine izin verilebilecektir?
CEVAP 15) Bu eşyanın kumanya olarak teslim edilmek istenmesi ya da gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere mağazanın bağlı olduğu gümrük idaresine sevk edilmesi durumunda transit rejimine konu edilebilecektir.

SORU 16) Bu düzenleme kapsamına balık ve ürünleri girmekte midir?
CEVAP 16) Bu düzenlemeye balıklar ile balık ürünleri girmemektedir.