EK 14

 

GÜMRÜK BEYANNAMESİ

KULLANMA TALİMATI

 

 

I- BEYANNAME NÜSHALARININ KULLANILMASI

 

A.        GENEL AÇIKLAMA

 

                Gümrük Beyannamesi formları, ya sekiz nüshalı (Ek 1) bir takım ya da dört nüshalı (Ek 2) iki takım şeklinde sekiz nüshadan oluşur:

1 no.lu nüsha  : İhracat ve/veya transit işlemlerinin yapıldığı hareket idaresinde saklanır.

 

2 no.lu nüsha  :  İstatistik amacıyla kullanılır.

 

3 no.lu nüsha  :  İhracatta işlem gördükten sonra yükümlüye iade edilir.

4 no.lu nüsha  :  Transit rejiminde varış idaresinde saklanır.

 

5 no.lu nüsha  :  Transit rejiminde varış idaresince teyit amacıyla hareket idaresine geri gönderilir.

 

6 no.lu nüsha  :  İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra beyannameye eklenen belgelerin asılları ile birlikte bu nüsha gümrük idaresinde saklanır.

 

7 no.lu nüsha  :  İthalatın tamamlanmasından ve beyannamenin kapatılmasından sonra, sonradan kontrol ve istatistik amacıyla yükümlü tarafından saklanır.

 

8 no.lu nüsha  :  İthalatta işlem gördükten sonra yükümlüye iade edilir.

Yukarıda anılan beyanname formlarına gerektiğinde, ya sekiz nüshalı (Ek 3) bir takım ya da dört nüshalı (Ek 4) iki takım şeklinde devam formları eklenebilir.

 

B.     REJİMLERE GÖRE KULLANILACAK BEYANNAME NÜSHALARI

 

Beyanname nüshalarının gümrük işlemleri bakımından kullanımı şöyledir:

 

1.            İhracat işlemleri için 1, 2 ve 3 no.lu nüshalar kullanılır. Bu Talimattaki ihracata ilişkin hükümler, eşyanın kesin veya geçici her türlü ihracını kapsar.

 

2.            Transitin şekline bağlı olarak beyanname nüshaları üzerinde şu şekilde işlem yapılır:

 

a.      Transit işlemleri için 1, 4 ve 5 no.lu nüshalar kullanılır.

 

b.      Bir beyanname formunun hem ihracat hem de transit işleminde kullanılmak istenmesi halinde, 1, 2, 3, 4 ve 5 no.lu nüshalar, ihracat beyannamesi ve transit beyannamesi olarak kullanılır.

 

c.      Bir beyanname formunun hem transit hem de ithalat işleminde kullanılmak istenmesi halinde, 1, 4, 5, 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar, transit beyannamesi ve ithalat beyannamesi olarak kullanılır.

 

3.      İthalat işlemleri için 6, 7 ve 8 no.lu nüshalar kullanılır. Bu Talimattaki ithalata ilişkin hükümler, antrepo işlemleri dahil eşyanın kesin veya geçici her türlü ithalini kapsar.

 

C.     BEYANNAMENİN DOLDURULMASI

 

a.      Beyannamelerin, sekiz nüshalı takım yerine her bir nüshanın 1/6, 2/7, 3/8 ve 4/5 şeklinde ikili işleve sahip dört nüshalı iki takımın kullanılması halinde, ilk takım 1’den 4’e kadar olan nüshalara, ikinci takım ise, 5’den 8’e kadar olan nüshalara tekabül eder. Bu durumda her bir dört nüshalı takımda kullanılan nüshaların numaraları, formun kenarında bulunan kullanılmayan numaraların üzeri çizilmek suretiyle gösterilir.

 

b.      Her beyanname formu, bir kalem eşya için kullanılır. Transit rejimi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, beyan edilen eşyanın birden fazla kalemi içermesi halinde, bir devam formu (Ek 3 ve 4) veya kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, rejim kodu, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu bir liste kullanılır.

 

Devam formlarının kullanılması durumunda, kalem sayısı, eşyanın tanımına ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır. Devam formlarının kullanılmayan bölümleri çapraz bir çizgi ile iptal edilir.

 

Devam formlarında her kalem için yer alan gümrük vergileri, toplam olarak son devam formuna kaydedilir.

 

c.      Sekiz nüshalı form takımı ve devam formlarının kapsadığı bilgilerin kendiliğinden kopyalanmak suretiyle üzerinde gösterilmesi gereken nüshalar, Ek 5'te yer almaktadır. Dört nüshalı form takımı ve devam formlarının kapsadığı bilgilerin kendiliğinden kopyalanmak suretiyle üzerinde gösterilmesi gereken nüshalar, Ek 6'da yer almaktadır.

ç.      Beyannamenin rakamla belirlenen kutuları beyan sahibi tarafından harfle belirlenen kutuları ise gümrük idaresi tarafından doldurulur.

 

d.      Beyannameler, veri işleme tekniği yolu ile doldurulur. Bakanlık, belirleyeceği şart ve usullere uygun olması halinde, “II- Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar” bölümünde belirtilen beyanname bilgilerinin kodlu veya bir başka biçimde yer almasına izin verebilir.

 

         İstisnai hallerde, beyannameler, daktilo veya benzeri yöntemlerle doldurulur. Doldurmayı kolaylaştırmak amacıyla form, 2 no.lu kutuya yazılacak bilgilerin ilk harfi sol üst köşedeki ayarlama kutusuna gelecek şekilde daktiloya yerleştirilir. Beyannameler, sabit mürekkepli tükenmez kalemle ve büyük harflerle açık ve okunaklı yazılarak da doldurulabilir.

 

e.      İhracat işlemleri için ihracat işlemlerinin yapıldığı idarede, transit işlemleri için hareket idaresinde ve ithalat işlemleri için ithalat işlemlerinin yapıldığı idarede kalacak nüshada ilgili kişinin imzasının aslı bulunmalıdır.

f.      Kullanılmayan kutular boş bırakılmalıdır.

D.     BEYANNAME FORMUNUN BASIM ŞARTLARI

 

1.      Formlar, üzerine yazı yazılabilecek şekilde düzenlenmiş ve metrekare başına en az 40 gram ağırlığında olan kendinden kopyalı kağıda basılır. Bu kağıt, bir yüzdeki bilgilerin diğer yüzdeki bilgilerin okunabilirliğini etkileyecek kadar şeffaf olmamalı ve normal kullanım şartlarında kolaylıkla yırtılmayacak veya buruşmayacak dayanıklılıkta olmalıdır. Kağıt, tüm nüshalar için beyaz renklidir. Ancak transit için kullanılan nüshalarda (1, 4 ve 5), 1 (ikinci alt bölüm hariç), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (soldaki ilk alt bölüm), 35, 38, 40, 44, 50, 51, 52, 53, 55 ve 56 no.lu kutuların zemini yeşil renklidir. Formlar, yeşil mürekkeple basılır.

 

2.      Formların farklı nüshaların renkle işaretlenmesi, aşağıdaki şekilde yapılır:

 

Ek 1 ve 3’te gösterilen örneklere uygun formlar üzerinde:

 

-        1, 2, 3 ve 5 no.lu nüshaların sağ kenarında sırası ile kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli kesintisiz bir şerit vardır,

 

-        4, 6, 7 ve 8 no.lu nüshaların sağ kenarında sırası ile mavi, kırmızı, yeşil ve sarı renkli kesintili bir şerit vardır.

 

3.      Ek 2 ve 4’te gösterilen örneklere uygun 1/6, 2/7, 3/8 ve 4/5 no.lu nüshaların sağ kenarında sırası ile kırmızı, yeşil, sarı ve mavi renkli kesintisiz bir şerit ve bunun sağında kesintili bir şerit vardır.

 

Bu şeritlerin genişliği, yaklaşık 3 milimetredir. Kesintili şerit, aralarında 3 milimetrelik boşluk bulunan bir dizi 3 milimetre kenar uzunluğuna sahip karelerden oluşur.

 

4.      Formların boyutları,  en fazla 5 milimetreye kadar eksiklikler ile 8 milimetreye kadar fazlalıklar kabul edilmek üzere, 210'a 297 milimetredir.  

 

5.      Bakanlık, formlarda ayrıca matbaanın adı ve adresinin veya matbaanın tanınmasına imkan veren bir işaretin bulunmasını şart koşabilir.

 

II- BEYANNAME KUTULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

Beyanname kutularının doldurulmasına ilişkin aşağıda yer alan açıklamalarda belirtilen kodlar Bakanlığın kurumsal internet sitesinden (www.gtb.gov.tr) duyurulur.

 

A.     İHRACAT

 

1 no.lu kutu: Beyan

 

Beyan üç alt-bölümden oluşur.

 

Birinci alt-bölüm : Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmeye taraf ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde “EU” kodu, diğer ülkelere yönelik ihracat işlemlerinde ise “EX” kodu yazılır.

 

İkinci alt-bölüm : İhracat işlemlerinde 1, 2, 3 veya 9 kodlarından uygun olanı yazılır. Bu alt-bölüm, transit işlemlerinde kullanılmaz.

 

Üçüncü alt-bölüm : Sadece transit rejimi için kullanılır. Türkiye Gümrük Bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde “TR” kodu yazılır.

 

Aynı form hem ihracat hem de transit rejiminde kullanılıyorsa, birinci alt-bölüme “EU” veya “EX” kodlarından uygun olanı yazılır, üçüncü alt-bölüm ise, yukarıdaki açıklamaya göre doldurulur.

 

2 no.lu kutu: Gönderici/İhracatçı

 

Gönderici/İhracatçı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. “No” kısmına sadece ihracatçının vergi numarası yazılır.

 

Gönderici/İhracatçının birden fazla olması halinde ise, gönderici/ihracatçıdan sadece birisi bu kutuya, diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “Çeşitli” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir.

 

            3 no.lu kutu: Formlar

Bu kutu, birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur. İki alt-bölümden oluşan bu kutunun birinci alt-bölümüne, doldurulan takımın kaçıncı takım olduğu, ikinci alt-bölüme ise toplam takım sayısı yazılır.

 

Örneğin: 2 devam formu söz konusu ise, beyannameye 1/3, ilk devam formuna 2/3, ikinci devam formuna 3/3 ibaresi yazılır.

 

Beyan edilecek eşya bir kalemi kapsadığında, bu kutu boş bırakılarak, 5 no.lu kutuya 1 rakamı yazılır.

 

4 no.lu kutu:Yükleme listeleri

 

Birden fazla kalem olması ve devam formu kullanılmaması halinde, bu kutuya beyanname ekindeki kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu listenin adedi yazılır.

 

5 no.lu kutu: Kalem sayısı

 

Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır. Devam formları kullanıldığında, kalem sayısı, “eşyanın tanımı”na ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır.

 

 

6 no.lu kutu: Kap adedi

 

Söz konusu sevkıyata ilişkin toplam kap adedi yazılır.

 

7 no.lu kutu: Referans numarası

 

Kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyaridir. Söz konusu sevkıyat için ilgili kişi tarafından verilen referans numarası bu kutuya kaydedilir.

8 no.lu kutu: Alıcı

 

Alıcı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. Alıcının Türkiye'deki bir serbest bölgede faaliyet gösteren kişi olması halinde, vergi numarası da yazılır.

 

Alıcıların birden fazla olması halinde ise, alıcılardan sadece birisi bu kutuya, diğer alıcılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “Çeşitli” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer alıcılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir.

 

9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi

 

İhracatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır.

 

10 no.lu kutu:  İlk varış ülkesi

 

İhraç eşyasının gönderileceği ilk ülkenin kodu yazılır.

 

11 no.lu kutu: Ticareti yapan ülke

 

Bu kutuya ticareti yapan ülkenin kodu yazılır.

 

13 no.lu kutu: Tarım politikası

 

Bu kutu boş bırakılır.

 

14 no.lu kutu: Beyan sahibi veya ihracatçının temsilcisi

 

Beyan sahibi kişi veya firmalar ile kanuni temsilci veya gümrük müşavirinin tam adı ve adresi yazılır. Kutudaki (No) kısmına ise, gönderici/ihracatçının veya temsilcinin veya gümrük müşavirinin vergi numarası yazılır.

 

15 no.lu kutu: Sevk/İhracat ülkesi

 

Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı bu kutuya yazılır.

 

15a no.lu kutu: Sevk/İhracat ülkesi kodu

 

İlgili ülkenin kodu yazılır.

 

15b no.lu kutu: Sevk/İhracat ülkesi bölge kodu

 

Bu kutu boş bırakılır.

 

16 no.lu kutu: Menşe ülke

 

Bu kutu, menşe ülke kodunun 34 a’da girilmesi nedeniyle boş bırakılır.

 

17 no.lu kutu: Varış ülkesi

 

Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin adı yazılır.

 

17a no.lu kutu: Varış ülkesi kodu

 

Bu kutuya eşyanın en son gideceği ülkenin kodu yazılır.

 

17b no.lu kutu: Varış ülkesi bölge kodu

 

Bu kutu boş bırakılır.

 

         18 no.lu kutu: Hareketteki taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke

 

Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresine sunulduğu şekilde eşyanın doğrudan yüklendiği taşıma aracının (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) plaka veya kayıt numara(lar)ı veya adı gibi kimlik bilgisi yazılır.

 

İkinci alt-bölüme, taşıma aracının (veya bir çok taşıma aracı varsa diğerlerini hareket ettiren aracın) kayıtlı olduğu ülkenin kodu yazılır.

 

Örneğin, değişik plaka numaraları olan bir çekici ve römorkun kullanılması halinde, hem çekicinin hem de römorkun plaka numarası, çekicinin kayıtlı olduğu ülkeyle birlikte yazılır.

 

Posta gönderileri olması durumunda veya sabit taşıma tesisleri ile taşıma yapılması durumunda, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.

Demiryoluyla taşıma yapılması durumunda, kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.

         19 no.lu kutu: Konteyner (Ktr)

İhracat veya transit işlemlerinin tamamlanması sırasında, Türkiye’den çıkışta sınırı geçerken olması öngörülen duruma göre aşağıdaki kodlardan biri yazılır:

 

Eşya konteyner ile taşınıyorsa "1",

 

Eşya konteyner ile taşınmıyorsa "0".

 

 

20 no.lu kutu:Teslim şekli

 

Üç alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüme, teslim şekline ilişkin kod yazılır.

 

İkinci alt-bölüme, eşyanın teslim edildiği yerin adı yazılır.

 

Üçüncü alt-bölüm boş bırakılır.

 

21 no.lu kutu: Sınırı geçecek hareketli taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke

 

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı sırada Türkiye’den çıkışta sınır geçiş noktasında kullanılması düşünülen hareketli taşıma aracının cinsinden (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) sonra kayıt numarası veya adı yazılır.

 

Kombine taşımacılık durumunda veya birden fazla taşıma aracının bulunması halinde, hareketli taşıma aracı tüm kombinasyonu hareket ettiren araçtır. Örneğin, gemiye yüklenmiş bir karayolu taşıma aracı söz konusu ise, hareketli taşıma aracı gemidir. Çekici ve römork söz konusu ise, hareketli taşıma aracı çekicidir.

 

İkinci alt-bölüme ise, hareketli taşıma aracının kayıtlı olduğu ülkenin kodu yazılır.

 

Eşya posta yoluyla veya sabit taşımacılık tesisatıyla veya demiryoluyla taşınıyorsa, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülkeye ilişkin bilgiler yazılmaz.

 

22 no.lu kutu: Döviz ve toplam fatura bedeli

 

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüme, faturanın düzenlendiği para cinsinin kodu yazılır.

 

İkinci alt-bölüme ise, beyan edilen eşyanın toplam fatura bedeli faturanın düzenlendiği para cinsinden kaydedilir.

 

23 no.lu kutu: Döviz kuru

 

Beyannamenin tescil edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz kurları esas alınır.

 

24 no.lu kutu: İşlemin niteliği

 

Ticari sözleşmelere ilişkin kod yazılır.

 

 

 

 

25 no.lu kutu: Sınırdaki taşıma şekli

 

Türkiye sınırlarının terk edilmesi sırasında kullanılması düşünülen hareketli taşıma aracına uygun taşıma şekline ilişkin kod yazılır.

 

26 no.lu kutu: Dahili taşıma şekli

 

Dahili taşıma şekline uygun kod yazılır.

 

27 no.lu kutu: Yükleme yeri

 

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüme, ihracat veya transit işlemlerinin tamamlandığı sırada Türkiye sınırından çıkması öngörülen hareketli taşıma aracına eşyanın yüklendiği yerin adı yazılır.

 

İkinci alt-bölüm ise boş bırakılır.

 

28 no.lu kutu: Finansal ve bankacılık verileri

 

Bu kutunun ilk satırına ihracat işlemlerine aracılık eden bankanın adı ve şubesi yazılır. İkinci satırına ise kambiyo mevzuatına göre yapılan ödeme şekli kaydedilir.

 

29 no.lu kutu: Çıkış gümrük idaresi

 

Eşyanın Türkiye topraklarını terk edeceği sınır gümrük idaresinin adı yazılır.

 

30 no.lu kutu: Eşyanın bulunduğu yer

 

Eşyanın muayeneye tabi tutulacağı yerin tam adı yazılır. Ancak, çıkış eşyasının fabrika sahaları, antrepolar ve geçici depolama yerleri gibi yerlerde bulunması durumunda, son yükleme yerinin adı yazılır.

 

31 no.lu kutu: Kaplar ve eşyanın tanımı – Marka ve numaralar - Konteyner No(lar)ı – Adet ve Cins

 

Kapların marka ve numaraları ile adet ve cinsi veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, “dökme” ibaresi yazılır; her durumda normal ticari tanım yazılmalıdır; ihracat amacıyla bu tanım, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermelidir. "Eşya kodu" başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanım, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olmalıdır. Bu kutuda ayrıca herhangi bir özel mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgiler de gösterilmelidir. Konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan işaretler de bu kutuya yazılmalıdır.

32 no.lu kutu: Kalem no

 

Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölümde, 5 no.lu kutuda yer alan toplam kalem sayısı içerisinde kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın kaçıncı kalem olduğu belirtilir. 5 no.lu kutuda kalem sayısı 1 ise, yani beyan tek kalem ise, bu kutu boş bırakılır.

 

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

 

33 no.lu kutu:  Eşya kodu

 

Bu kutu, Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu’nu (G.T.İ.P.) göstermek üzere beş alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci  alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının ilk sekiz rakamı,

 

İkinci alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının dokuzuncu ve onuncu rakamları,

 

Üçüncü alt-bölüme ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının onbirinci ve onikinci rakamları yazılır.

 

34 no.lu kutu: Menşe ülke kodu

 

34a no.lu kutu: Eşyanın menşe ülkesinin kodu yazılır.

 

34b no.lu kutu: Bu alt-bölüm boş bırakılır.

 

35 no.lu kutu: Brüt ağırlık (Kg)

 

Bu kutuya 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığı kilogram cinsinden yazılır. Brüt ağırlıktan, konteyner ve taşımaya ilişkin tüm araç ve gereç ağırlıkları hariç eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların toplam ağırlığı anlaşılır.

 

37 no.lu kutu: Rejim

 

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt bölüme, 1 no.lu kutunun ikinci alt bölümü için verilen kodlardan uygun olanı yazılır. Bu kodlar 4 hanelidir. İlk iki hane beyan edilecek rejimi, sonraki iki hane ise bir önceki rejimi belirtir.

 

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

 

38 no.lu kutu: Net ağırlık (Kg)

 

31 numaralı kutuda tanımlanan eşyanın ambalaj ağırlıkları hariç kendi ağırlığı kilogram cinsinden yazılır.

           

 

 

39 no.lu kutu: Kota

 

Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.

 

40 no.lu kutu: Özet beyan/Önceki belge

Bu kutuya özet beyan veya özet beyan hükmündeki belgelerin tarih ve sayıları yazılır. Eğer eşya daha önce bir gümrük rejimine tabi tutulmuş ise, ilgili beyannamenin tarih ve sayısı yazılır.

41 no.lu kutu: Tamamlayıcı ölçü

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.

44 no.lu kutu: Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler

Beyanname ekinde yer alan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgi (adı, seri numaraları, tarihleri, kayıt numarası, vb) bu kutuya yazılır (İhracat izni/lisansı numarası, hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler, konşimento numarası, vb). Ayrıca, transit işlemlerinde hareket idaresince Türkiye Gümrük Bölgesinde güzergah belirlenmesi durumunda söz konusu güzergah bu kutuya yazılır. Bu kutunun ek bilgi kodu (E.B. Kodu) adlı alt-bölümü boş bırakılır.

46 no.lu kutu: İstatistiki kıymet

 

22 numaralı kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin FOB/ABD Doları cinsinden istatistiki kıymeti yazılır.

 

47 no.lu kutu: Vergilerin hesaplanması

 

Bu kutu, altı alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüme, vergi türünü belirten kodlar;

 

Üçüncü alt-bölüme, uygulanan vergi oranı;

 

Dördüncü alt-bölüme, hesaplanan vergi tutarı;

 

Beşinci alt-bölüme, ödeme şekli;

 

Altıncı alt-bölüme ise, vergi tutarlarının toplamı yazılır.

 

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

 

48 no.lu kutu: Ödemenin ertelenmesi

 

İhracatta tahsili gereken vergilerin tecil, erteleme veya taksitlendirmeye konu olması halinde, buna ilişkin olarak düzenlenen belgelerin sayı ve tarihleri bu kutuya yazılır.

 

49 no.lu kutu: Antreponun belirlenmesi

 

Eşyanın bulunduğu antreponun cinsine göre her antrepo için belirlenen kod numarası (Örneğin: A34000001) yazılır.

 

54 no.lu kutu: Yer ve tarih, beyan sahibi veya temsilcisinin adı ve imzası

 

Beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte yer ve tarih yazılır. Beyanda bulunanın tüzel kişi olması durumunda, beyannameyi imzalayan yetkili kişinin unvanı ile adı ve soyadı da ayrıca belirtilir. Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirinin bu haneyi doldurması halinde, sadece kendi adı, soyadı ve karne numarası ile birlikte bu beyannameyi takip eden müşavir yardımcısının adı, soyadı ve karne numarası yazılır, adı geçen müşavirin bağlı bulunduğu gümrük müşavirliği bürosunda çalışan tüm gümrük müşavir ve yardımcılarının adını ve soyadını içeren kaşe basılmaz.

 

B.     İTHALAT

 

1 no.lu kutu: Beyan

 

Beyan üç alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüm : Birinci alt-bölüme Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme’ye taraf ülkelerden yapılacak ithalata ilişkin işlemlerde “EU” kodu, diğer ülkelerden yapılacak ithalata ilişkin işlemlerde ise “IM” kodu yazılır. Beyannamenin antrepo işlemlerinde kullanılması halinde bu alt-bölüme “AN” kodu yazılır.

 

İkinci alt-bölüm : Bu alt-bölüme 4, 5, 6, 7 veya 9 kodlarından uygun olanı yazılır. Bu alt-bölüm, transit işlemlerinde kullanılmaz.

 

Üçüncü alt-bölüm : Sadece transit rejimi için kullanılır. Türkiye Gümrük Bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde “TR” kodu yazılır.

 

Aynı form hem ithalat hem de transit rejiminde kullanılıyorsa, birinci alt-bölüme “EU” veya “IM” kodlarından uygun olanı yazılır, üçüncü alt-bölüm ise, yukarıdaki açıklamaya göre doldurulur.

 

2 no.lu kutu: Gönderici/İhracatçı

 

Gönderici/İhracatçı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır.

 

Gönderici/İhracatçının birden fazla olması halinde ise, gönderici/ihracatçıdan sadece birisi bu kutuya, diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “Çeşitli” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer gönderici/ihracatçılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir.

 

3 no.lu kutu: Formlar

 

Bu kutu, birden fazla kalem eşya olması dolayısıyla devam formlarının kullanılması halinde doldurulur. İki alt-bölümden oluşan bu kutunun birinci alt-bölümüne doldurulan takımın kaçıncı takım olduğu, ikinci alt-bölüme ise toplam takım sayısı yazılır.

 

Örneğin: 2 devam formu söz konusu ise, beyannameye 1/3, ilk devam formuna 2/3, ikinci devam formuna 3/3 ibaresi yazılır.

 

Beyan edilecek eşya bir kalemi kapsadığında, bu kutu boş bırakılarak, 5 no.lu kutuya 1 rakamı yazılır.

 

4 no.lu kutu:Yükleme listeleri

 

Birden fazla kalem olması ve devam formu kullanılmaması halinde, bu kutuya beyanname ekindeki kalem sıra numarası, GTİP numarası, eşyanın cinsi, vergi matrahı, vergi oranı ve vergi tutarının bulunduğu listenin adedi yazılır.

 

5 no.lu kutu: Kalem sayısı

 

Kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın toplam kalem adedi yazılır. Devam formları kullanıldığında, kalem sayısı, “eşyanın tanımı”na ilişkin 31 no.lu kutuların sayısına eşit olmalıdır.

6 no.lu kutu: Kap adedi

 

Söz konusu sevkıyata ilişkin toplam kap adedi yazılır.

 

7 no.lu kutu: Referans numarası

 

Kullanıcılar açısından bu kutunun doldurulması ihtiyaridir. Söz konusu sevkıyat için ilgili kişi tarafından verilen referans numarası bu kutuya kaydedilir.

 

8 no.lu kutu: Alıcı

 

Alıcı kişi veya firmanın tam adı ve adresi yazılır. Kutudaki (No) kısmına alıcının vergi numarası yazılır.

 

Alıcıların birden fazla olması halinde ise, alıcılardan sadece birisi bu kutuya, diğer alıcılara ilişkin bilgiler ise sistemin ilgili ekranına yazılır ve beyannamenin çıktısında “Çeşitli” ibaresi otomatik olarak yer alır. Diğer alıcılara ilişkin bilgileri içeren liste beyannameye eklenir.

 

9 no.lu kutu: Mali sorumlu kişi

 

İthalatçının yeminli mali müşavirinin veya mali müşavirinin ya da serbest muhasebecisinin adı, soyadı ve vergi numarası yazılır.

 

10 no.lu kutu:  Son sevk ülkesi

 

İthal eşyasının gönderildiği veya sevk edildiği son ülkenin kodu yazılır.

11 no.lu kutu: Ticareti yapan ülke/Üretim ülkesi

Bu kutuya ticareti yapan ülke/üretim ülkesinin kodu yazılır.

 

12 no.lu kutu: Kıymete ilişkin bilgiler

Bu kutu boş bırakılır.

13 no.lu kutu: Tarım politikası

 

Bu kutu boş bırakılır.

14 no.lu kutu: Beyan sahibi veya alıcının temsilcisi

 

Beyan sahibi kişi veya firmalar ile kanuni temsilci veya gümrük müşavirinin tam adı ve adresi yazılır. Kutudaki (No) kısmına ise, alıcının veya temsilcinin veya gümrük müşavirinin vergi numarası yazılır.

 

15 no.lu kutu: Sevk/İhracat ülkesi

 

Eşyayı sevk/ihraç eden ülkenin adı bu kutuya yazılır.

15a no.lu kutu: Sevk/İhracat ülkesi kodu

 

Sevkıyatı veya ihracatı yapan ülkenin kodu yazılır.

15b no.lu kutu: Sevk/İhracat ülkesi bölge kodu

 

Bu kutu boş bırakılır.

16 no.lu kutu: Menşe ülke

 

Bu kutu menşe ülke kodunun 34a’da girilmesi nedeniyle boş bırakılır.

 

17 no.lu kutu: Varış ülkesi

 

Bu kutuya "Türkiye" ibaresi yazılır.

17a no.lu kutu: Varış ülkesi kodu

 

Türkiye’nin kodu yazılır.

17b no.lu kutu: Varış ülkesi bölge kodu

Bu kutu boş bırakılır.

18 no.lu kutu: Varıştaki taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke

Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.

Birinci alt-bölüme, ithalat işlemlerinin tamamlandığı gümrük idaresine sunulduğu şekilde eşyanın doğrudan yüklendiği taşıma aracının (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) plaka veya kayıt numara(lar)ı veya adı gibi kimlik bilgisi yazılır.

İkinci alt-bölüme, taşıma aracının (veya bir çok taşıma aracı varsa diğerlerini hareket ettiren aracın) kayıtlı olduğu ülkenin kodu yazılır.

Örneğin, değişik plaka numaraları olan bir çekici ve römorkun kullanılması halinde, hem çekicinin hem de römorkun plaka numarası, çekicinin kayıtlı olduğu ülkeyle birlikte yazılır.

Posta gönderileri olması durumunda veya sabit taşıma tesisleri ile taşıma yapılması durumunda, kayıt numarası ve kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.

Demiryoluyla taşıma yapılması durumunda, kayıtlı olduğu ülke yazılmaz.

         19 no.lu kutu: Konteyner (Ktr)

Türkiye’ye girişte sınırı geçerken:

 

Eşya konteyner ile taşınmışsa "1",

 

Eşya konteyner ile taşınmamışsa "0" kodu yazılır.

 

20 no.lu kutu:Teslim şekli

 

Üç alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüme, teslim şekline ilişkin kod yazılır.

 

İkinci alt-bölüme, eşyanın teslim edildiği yerin adı yazılır.

 

Üçüncü alt-bölüm boş bırakılır.

 

21 no.lu kutu: Sınırı geçen hareketli taşıma aracının kimliği ve kayıtlı olduğu ülke

 

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüme, Türkiye’ye girişte sınır geçiş noktasında kullanılan hareketli taşıma aracının cinsinden (karayolu taşıma aracı, gemi, demiryolu vagonu, hava taşıtı) sonra kayıt numarası veya adı yazılır.

 

Kombine taşımacılık durumunda veya birden fazla taşıma aracının bulunması halinde, hareketli taşıma aracı tüm kombinasyonu hareket ettiren araçtır. Örneğin, gemiye yüklenmiş bir karayolu taşıma aracı söz konusu ise, hareketli taşıma aracı gemidir. Çekici ve römork söz konusu ise, hareketli taşıma aracı çekicidir.

 

İkinci alt-bölüme ise, hareketli taşıma aracının kayıtlı olduğu ülkenin kodu yazılır.

 

Eşya posta yoluyla veya sabit taşımacılık tesisatıyla veya demiryoluyla taşınıyorsa, kayıt numarası veya kayıtlı olduğu ülkeye ilişkin bilgiler yazılmaz.

 

22 no.lu kutu: Döviz ve toplam fatura bedeli

 

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüme, faturanın düzenlendiği para cinsinin kodu yazılır.

 

İkinci alt-bölüme ise, beyan edilen eşyanın toplam fatura bedeli faturanın düzenlendiği para cinsinden kaydedilir.

 

23 no.lu kutu: Döviz kuru

 

Beyannamenin tescil edildiği tarihte geçerli T.C. Merkez Bankası döviz kurları esas alınır.

 

24 no.lu kutu: İşlemin niteliği

 

Ticari sözleşmelere ilişkin kod yazılır.

 

25 no.lu kutu: Sınırdaki taşıma şekli

 

Eşyanın Türkiye sınırlarına girmesi esnasında kullanılan hareketli taşıma aracına uygun taşıma şekline ilişkin kod yazılır.

 

26 no.lu kutu: Dahili taşıma şekli

 

Dahili taşıma şekline uygun kod yazılır.

 

27 no.lu kutu: Boşaltma yeri

 

Bu kutu, eşyanın Türkiye sınırlarına girmesi esnasında kullanılan hareketli taşıma aracından boşaltıldığı veya boşaltılacağı yeri belirlemek amacıyla doldurulur. İki alt-bölümden oluşmaktadır:

 

Birinci alt-bölüme, eşyanın boşaltıldığı veya boşaltılacağı yerin adı yazılır.

 

İkinci alt-bölüm ise, boş bırakılır.

 

28 no.lu kutu: Finansal ve bankacılık verileri

 

Bu kutunun ilk satırına, ithalat işlemlerine aracılık eden bankanın adı ve şubesi yazılır.

 

İkinci satırına ise, kambiyo mevzuatına göre yapılan ödeme şekli kaydedilir.

 

29 no.lu kutu: Giriş gümrük idaresi

 

Eşyanın Türkiye topraklarına girdiği sınır gümrük idaresinin adı yazılır.

 

30 no.lu kutu: Eşyanın bulunduğu yer

 

Giriş eşyasının muayeneye tabi tutulabileceği yerin tam adı yazılır.

 

31 no.lu kutu: Kaplar ve eşyanın tanımı – Marka ve numaralar - Konteyner No(lar)ı – Adet ve Cins

 

Kapların marka ve numaraları ile adet ve cinsi veya ambalajlanmamış eşya olması durumunda, beyanname kapsamı bu tür eşyanın adedi veya uygun olduğunda, “dökme” ibaresi yazılır; her durumda normal ticari tanım yazılmalıdır; ithalat amacıyla bu tanım, eşyanın belirlenebilmesi için gerekli bilgileri içermelidir. "Eşya kodu" başlıklı 33 no.lu kutunun doldurulması gerektiğinde, bu tanım, eşyanın sınıflandırılmasına imkan verecek kadar açık olmalıdır. Bu kutuda ayrıca herhangi bir özel mevzuat (örneğin, özel tüketim vergisi) uyarınca gereken bilgiler ile eşyanın set olması halinde bu husus yer almalıdır. Konteyner kullanılırsa, konteynerleri tanıtan işaretler de bu kutuya yazılmalıdır.

32 no.lu kutu: Kalem no

 

Bu kutu iki alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölümde, 5 no.lu kutuda yer alan toplam kalem sayısı içerisinde kullanılan takım ve devam formlarında beyan edilen eşyanın kaçıncı kalem olduğu belirtilir. 5 no.lu kutuda kalem sayısı 1 ise, yani beyan tek kalem ise, bu kutu boş bırakılır.

 

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

 

33 no.lu kutu:  Eşya kodu

 

Bu kutu, Gümrük Tarife ve İstatistik Pozisyonu’nu (G.T.İ.P.) göstermek üzere beş alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci  alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının ilk sekiz rakamı,

 

İkinci alt-bölüme, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının dokuzuncu ve onuncu rakamları,

 

Üçüncü alt-bölüme ise, Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki pozisyon numaralarının onbirinci ve onikinci rakamları yazılır.

 

34 no.lu kutu: Menşe ülke kodu

 

34a no.lu kutu:  Eşyanın menşe ülkesinin kodu yazılır.

 

34b no.lu kutu:  Bu alt-bölüm boş bırakılır.

 

35 no.lu kutu: Brüt ağırlık (Kg)

 

Bu kutuya 31 no.lu kutuda tanımlanan eşyanın brüt ağırlığı kilogram cinsinden yazılır. Brüt ağırlıktan, konteyner ve taşımaya ilişkin tüm araç ve gereç ağırlıkları hariç eşyanın kendi ağırlığı ile tüm ambalaj maddeleri ve kapların toplam ağırlığı anlaşılır.

 

36 no.lu kutu: Tercih

 

Bakanlıkça belirlenen ilgili kod yazılır.

37 no.lu kutu: Rejim

 

İki alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt bölüme, 1 no.lu kutunun ikinci alt bölümü için verilen kodlardan uygun olanı yazılır. Bu kodlar 4 hanelidir. İlk iki hane beyan edilecek rejimi sonraki iki hane ise bir önceki rejimi belirtir.

 

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

 

38 no.lu kutu: Net ağırlık (Kg)

 

31 numaralı kutuda tanımlanan eşyanın ambalaj ağırlıkları hariç kendi ağırlığı kilogram cinsinden yazılır.

 

39 no.lu kutu: Kota

 

Kotaların izlenmesi amacıyla doldurulacak bu kutuya eşyaya ilişkin kota uygulaması varsa (X) işareti konulur.

 

40 no.lu kutu: Özet beyan/Önceki belge

Bu kutuya özet beyan veya özet beyan hükmündeki belgelerin tarih ve sayıları yazılır. Eğer eşya daha önce bir gümrük rejimine tabi tutulmuş ise, ilgili beyannamenin tarih ve sayısı yazılır.

 

41 no.lu kutu: Tamamlayıcı ölçü

Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan ölçü birimi cinsinden miktarı yazılır.

 

42 no.lu kutu: Kalem fiyatı

 

22 no.lu kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin ilgili kaleme isabet eden tutarı yazılır.

 

43 no.lu kutu: Kıymet tespit yöntemi

 

Bu kutu boş bırakılır.

 

44 no.lu kutu: Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler

Beyanname ekinde yer alan belgelere ilişkin ayrıntılı bilgi (adı, seri numaraları, tarihleri, kayıt numarası, vb) bu kutuya yazılır (İthalat izni/lisansı numarası; hayvan ve bitki sağlığı ile ilgili düzenlemelere ilişkin bilgiler; konşimento numarası, vb). Ayrıca, transit işlemlerinde hareket idaresince Türkiye Gümrük Bölgesinde güzergah belirlenmesi durumunda söz konusu güzergah bu kutuya yazılır. Bu kutunun ek bilgi kodu (E.B. Kodu) adlı alt-bölümü boş bırakılır.

45 no.lu kutu: Ayarlama

Bu kutu boş bırakılır.

 

46 no.lu kutu: İstatistiki kıymet

 

22 numaralı kutuda belirtilen toplam fatura bedelinin CIF/ABD Doları cinsinden istatistiki kıymeti yazılır.

 

47 no.lu kutu: Vergilerin hesaplanması

 

Bu kutu, altı alt-bölümden oluşmaktadır.

 

Birinci alt-bölüme, vergi türünü belirten kodlar;

 

Üçüncü alt-bölüme, uygulanan vergi oranı;

 

Dördüncü alt-bölüme, hesaplanan vergi tutarı;

 

Beşinci alt-bölüme, ödeme şekli;

 

Altıncı alt-bölüme ise, vergi tutarlarının toplamı yazılır.

 

İkinci alt-bölüm boş bırakılır.

 

48 no.lu kutu: Ödemenin ertelenmesi

 

İthalatta tahsili gereken vergilerin tecil, erteleme veya taksitlendirmeye konu olması halinde, buna ilişkin olarak düzenlenen belgelerin sayı ve tarihleri bu kutuya yazılır.

 

49 no.lu kutu: Antreponun belirlenmesi

 

Eşyanın bulunduğu antreponun cinsine göre her antrepo için belirlenen kod numarası (Örneğin: A34000001) yazılır.

 

54 no.lu kutu: Yer ve tarih, beyan sahibi veya temsilcisinin adı ve imzası

 

Beyanda bulunacak kişinin veya temsilcisinin adı soyadı ve imzası ile birlikte yer ve tarih yazılır. Beyanda bulunanın tüzel kişi olması durumunda, beyannameyi imzalayan yetkili kişinin unvanı ile adı ve soyadı da ayrıca belirtilir. Gümrük işlemlerini takip eden gümrük müşavirinin bu haneyi doldurması halinde, sadece kendi adı, soyadı ve karne numarası ile birlikte bu beyannameyi takip eden müşavir yardımcısının adı, soyadı ve karne numarası yazılır; adı geçen müşavirin bağlı bulunduğu gümrük müşavirlik bürosunda çalışan tüm gümrük müşavir ve yardımcılarının adını ve soyadını içeren kaşe basılmaz.

 

C.     TRANSİT

 

Gümrük Beyannamesi’nin transit işlemlerinde kullanılması halinde, beyannamenin  üzerindeki tüm yeşil kutuların doldurulması zorunludur. Transit rejiminde 1 (ikinci alt- bölüm hariç), 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15, 17, 18, 19, 21, 25, 27, 31, 32, 33 (soldaki ilk alt- bölüm), 35, 38, 40, 44, 50, 51 (Türkiye Gümrük Bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemleri hariç), 52, 53, 55 ve 56  nolu kutular doldurulur. Bu kutulardan 50, 51, 52, 53, 55 ve 56 nolu kutuların açıklaması  ithalat ve ihracata ilişkin kısımda yer almadığından, bu kutulara ait açıklayıcı bilgi aşağıdadır:

50 no.lu kutu: Asıl sorumlu ve yetkili temsilci, yer, tarih ve imza

Asıl sorumlu (kişi veya firma) tam ad ve adresini ve varsa vergi numarası ile birlikte yazılır. Gerektiğinde, asıl sorumlu adına imza atan yetkili temsilcinin (kişi veya firma) tam adı da yazılır.

İlgili kişinin elle atılmış asıl imzası hareket idaresinde kalacak nüshanın üzerinde olmalıdır. İlgili kişi, tüzel kişi ise, imza sahibi, imzasından sonra tam adını eklemelidir.

 

51 no.lu kutu: Öngörülen transit idareleri (ve ülke)

          Ortak Transit Sözleşmesi kapsamında, taşıma sırasında geçilmesi öngörülen transit idareleri adı ve ilgili ülke kodu yazılır.  Transit idareleri, “transit işlemleri yapmaya yetkili gümrük idareleri listesi”nde yer almaktadır.

52 no.lu kutu: Teminat

Türkiye Gümrük Bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde, birinci satıra, transit işlemi teminata bağlanmışsa teminata ilişkin bilgiler yazılır (örneğin; "…….. Bankasının .…..... sayılı teminat mektubu", "Nakdi teminata ilişkin ..…..... numaralı vezne alındısı",  “….. nolu kapsamlı teminat sertifikası”). İkinci satır boş bırakılır. “Kod” kısmına ilgili teminat türü kodu yazılır.

Ortak transit işlemlerinde, birinci satıra teminattan vazgeçme ve gerektiğinde kapsamlı teminat sertifikası, teminattan vazgeçme sertifikası veya bireysel teminat fişinin numarası ve teminat idaresi bu amaçla belirlenmiş kodlar kullanılarak yazılır. Kapsamlı teminat, teminattan vazgeçme veya kefil tarafından sunulan bireysel teminat bütün Akit Taraflar için geçerli değilse, ikinci satıra ilgili Akit Taraf veya Tarafların kodları yazılır. Bu durumda, teminatın geçerli olmadığı ülkenin, Avrupa Birliği üyesi ülke olması halinde, teminat diğer tüm AB ülkelerinde de geçerli olmayacağından, bu kısma üye ülke kodları yerine “EU” yazılır. “Kod” kısmına ilgili teminat türü kodu yazılır.

53 no.lu kutu: Varış  idaresi (ve ülkesi)

Türkiye Gümrük Bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde, ilgili varış idaresi yazılır.Ortak transit işlemlerinde ise ilgili varış idaresi adı ve ilgili ülke kodu yazılır.  Varış idareleri, “transit işlemleri yapmaya yetkili gümrük idareleri listesi”nde yer almaktadır.

Güzergahtaki İşlemler

 

Eşyanın hareket idaresinden ayrıldığı zaman ile eşyanın varış idaresine vardığı zaman arasında, eşya ile birlikte gönderilen tek belge nüshalarına belirli bilgilerin eklenmesi gerekebilir. Bu bilgiler taşıma işlemi ile ilgili olup, eşyanın doğrudan yüklendiği taşıma  aracından sorumlu taşıyıcı tarafından taşıma işlemleri yapılırken belgeye eklenmelidir. Bu bilgiler, okunaklı biçimde elle yazılabilir. Bu durumda form mürekkepli kalemle ve büyük harflerle doldurulmalıdır.

 

Bu amaçla sadece 4 ve 5 no.lu nüshaların veya transit refakat belgesinin 55 ve 56 no.lu kutuları kullanılır.

55 no.lu kutu: Aktarmalar

 

Bu kutunun ilk üç satırı, gümrük idaresinin izin vermesi üzerine transit işlemi sırasında eşya bir taşıma aracından diğerine veya bir konteynerden diğerine aktarıldığında, taşıyıcı tarafından doldurulur. Taşıyıcı eşyayı, sadece aktarmanın yapıldığı yere bağlı gümrük idaresinden izin aldıktan sonra aktarabilir. Gümrük idaresi, transit işleminin normal devam edebileceğine karar vermesi durumunda, gerekli önlemleri aldıktan sonra transit beyannamesini tasdik eder.

56 no.lu kutu: Taşıma sırasındaki diğer durumlar, açıklamalar ve alınan önlemler

Yarı-römorka yüklü eşyanın taşıma sırasında (eşyaya dokunulmadan veya eşya aktarılmadan) sadece çekicisinin değiştirilmesi halinde, bu kutuya yeni çekicinin plaka ve kayıt numarası yazılır. Bu durumda gümrük idaresince tasdik gerekmez.

 

D.     GÜMRÜK İDARELERİ TARAFINDAN DOLDURULACAK KUTULARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

 

A Kutusu :

Sevk-İhracat/ Varış Gümrük İdaresi 

 

“Sevk-İhracat Gümrük İdaresi” deyimi beyannamenin 1, 2, 3 ve 4 no.lu nüshalarında, “Varış Gümrük İdaresi” deyimi beyannamenin 6, 7 ve 8 no.lu nüshalarında yer almakta olup, sevk-ihracat gümrük idaresi veya varış gümrük idaresince tescil tarihi ve sayısı resmi mühür ile mühürlenir.

 

Beyannameyi kabul eden memurun sicil numarası ve imzası da bu kutuya kaydedilir. Transit işlemlerinde bu kutu boş bırakılır.

 

B Kutusu :

Hesap Detayları

 

Bu kutu, beyannamenin 1, 2, 3, 6, 7 ve 8 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Bu kutuya faturanın “FOB” olarak düzenlendiği hallerde, eşyanın navlun bedeli ile sigorta bedeli kaydedilir. KDV matrahını oluşturan unsurlar da bu kutuya yazılır ve burası KDV hesaplama tablosu olarak kullanılır. Transit işlemlerinde bu kutu boş bırakılır.

 

C Kutusu :

Hareket İdaresi

 

Bu kutu, beyannamenin tüm nüshalarında yer almaktadır. Sadece transit rejiminde kullanılır. Bu kutuda transit işleminin başladığı gümrük idaresinin tescil tarihi ve sayısı ile  resmi mührü ve beyannameyi kabul eden memurun sicil numarası ve imzası yer alır.

 

D Kutusu :

Hareket İdaresi Kontrolü

 

Bu kutu, beyannamenin 1, 2, 3, 4 ve 5 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Hareket idaresince transit ve ihracat işlemlerinde muayene sonuçlarını göstermek için kullanılır.

 

Atanan muayene memurunun ve gümrük memurunun sicil numarası bu kutudaki “Mühür” yazısının sol tarafına yan yazılarak imzalanır. Sevk/ihraç işleminde, bu kutuya E kutusu ile ilgili işlemlerin tamamlanması sonrasında takılan mührün adedi ve kimliği gümrük memuru tarafından belirtilir ve yapılan muayenenin sonucu muayene memuru tarafından adı, soyadı ve sicil numarası ile birlikte yazılarak imzalanır. Ayrıca, Türkiye Gümrük Bölgesinde başlayıp bitecek transit işlemlerinde hareket idaresi tarafından sürenin bitim tarihi ilgili satıra yazılır. Sürenin saat olarak verilmesi halinde sürenin bitim tarihinin yanında sürenin sona ereceği saatte parantez içinde belirtilir.

 

İdarenin mührü, “Mühür” yazısının altına basılır.

 

E Kutusu :

Sevk-İhracat Gümrük İdaresi Kontrolü

 

Bu kutu, beyannamenin 1 no.lu nüshasının arka sayfasında yer almaktadır. İhracat ve transit işlemlerinde muayene sonucuna ilişkin bilgiler bu kutuya yazılır. Burada muayene memurunun adı, soyadı, kaşesi ve imzası bulunur. Eşyanın kimyahaneye gönderilmesine ilişkin tahlil havalesi de buraya kaydedilir. Ayrıca, bu kutuya eşyanın fiziki ve kimyevi tahlili, hayvan, bitki, gıda, ölçü ve filmlerin kontrolüne ilişkin inceleme sonuçları yazılır.

 

F Kutusu :

Yetkili Makamın Onayı

 

Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshalarında yer almaktadır. Taşıyıcı tarafından 55 no.lu kutunun doldurulması halinde, eşyanın aktarılmasına izin veren gümrük idaresi tarafından takılan yeni mühürlerin adedi ve kimliği belirtilir ve imzalanmak ve mühürlenmek suretiyle tasdik edilir.

 

G Kutusu :

Yetkili Makamın Onayı

 

Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshalarının arka sayfasında yer almaktadır. Taşıyıcı tarafından 56 no.lu kutuya kaydedilen bilgiler ve alınan önlemler, gümrük idaresi tarafından bu kutuda tasdik edilir. Yarı-römorka yüklü eşyanın taşıma sırasında (eşyaya dokunulmadan veya eşya aktarılmadan) sadece çekicisinin değiştirilmesi halinde, gümrük idaresince tasdik gerekmez.

 

H Kutusu :

Sonradan Kontrol (Bu nüsha eşyanın Topluluk statüsünün belirlenmesi için kullanılır)

 

İkinci bir düzenlemeye kadar boş bırakılır.

 

I Kutusu :

Varış İdaresi Kontrolü

 

Bu kutu, beyannamenin 4 ve 5 no.lu nüshaların arka sayfasında yer almaktadır. Bu kutu, Türkiye Gümrük Bölgesinde başlayıp biten transit işlemlerinde varış idaresi tarafından doldurulur.

 

Bu kutunun sol tarafına varış tarihi, mühür kontrol sonucu ve eşyaya ilişkin açıklamalar yazılır. Kutunun sağ tarafı ise, ilgili 5 no.lu nüshanın geri dönüş tarihi ve kayıt sayısı yazıldıktan sonra imzalanır ve mühürlenir.

 

 

 

Transit - Alındı

 

Eşya ile birlikte transit belgesini varış idaresine sunan kişiye talep üzerine 5 no.lu nüshanın arka alt bölümünde yer alan ve eşyanın ve transit belgesinin varış idaresine sunulduğunu teyit eden alındı koparılarak verilir.

 

J Kutusu :

Varış Gümrük İdaresi Kontrolü

 

Bu kutu, beyannamenin 6 no.lu nüshasının ön ve arka sayfasında, 7 ve 8 no.lu nüshalarının ön sayfalarında yer almaktadır. İthalat işlemlerinde kullanılır.

 

6 no.lu nüshanın ön sayfasındaki J kutusunun sol tarafına atanan muayene memurunun sicil numarası yan yazılarak imzalanır. Muayene sonucuna ilişkin bilgiler, muayene memurunun adı, soyadı, kaşesi ve imzası ile birlikte yer alır. Eşyanın kimyahaneye gönderilmesine ilişkin tahlil havalesi de buraya kaydedilir. Ayrıca, beyan sahibi tarafından yapılan tahakkukun uygun bulunması durumunda, muayene memuru tarafından "Beyan edilen vergiler uygun bulunmuş ve tahakkuk ettirilmiştir." kaydı düşülür.

 

6 no.lu nüshanın arka sayfasındaki J kutusuna ise, eşyanın fiziki ve kimyevi tahlili, hayvan, bitki, gıda, ölçü ve filmlerin kontrolüne ilişkin inceleme sonuçları yazılır. Ayrıca, mükellef tarafından vergilerin yanlış hesaplandığı veya yapılan kontrollerin beyana uygun olmadığı hallerde, durum, muayene memuru tarafından bu kutuya müzekkere şeklinde kaydedilir. Yapılan vergi tahakkuku beyan sahibine tebliğ edildikten sonra bu kutuya "Vergi tahakkukuna itirazım yoktur/vardır." ifadesi ile tarih yazdırılarak imzalattırılır.

 

Vergi tahakkukunun kesinleşip tahsil edilmesi sırasında veznedar tarafından beyannameye kaydedilmesi gereken vezne kaydı da bu kutuda gösterilir.


(Ek-1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ek-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ek-3)

 

 

 

 

 

 

 

(Ek-4)

 

 

 


(Ek 5)

 

Kapsadığı bilgilerin kendiliğinden kopyalanmak suretiyle gösterilmesini gerektiren ve Ek 1 ve 3’te yer alan formların nüshalarının belirlenmesi

 

(1 no.lu nüshadan başlayarak)

 

Kutu No

Nüshalar

Kutu No

Nüshalar

I. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK KUTULAR

1

1-8

orta alt-bölüm hariç:

29

1-3

30

1-3

 

1-3

 

31

1-8

2

1-5

(1)

32

1-8

3

1-8

 

33

Soldaki

4

1-8

 

 

ilk alt-bölüm

5

1-8

 

 

1-8

6

1-8

 

 

diğerleri:

7

1-3

 

 

1-3

8

1-5

(1)

34a

1-3

9

1-3

 

34b

1-3

10

1-3

 

35

1-8

11

1-3

 

36

-

12

-

 

37

1-3

13

1-3

 

38

1-8

14

1-4

 

39

  1-3

15

1-8

 

40

                         1-5

(1)

15a

1-3

 

41

 1-3

15b

1-3

 

42

-

16

1, 2, 3, 6, 7 ve 8

 

43

-

17

1-8

 

44

                          1-5

(1)

17a

1-3

 

45

-

17b

1-3

 

46

1-3

18

1-5

(1)

47

1-3

19

1-5

(1)

48

1-3

20

1-3

 

49

1-3

21

1-5

(1)

50

1-8

22

1-3

 

51

1-8

23

1-3

 

52

1-8

24

1-3

 

53

1-8

25

1-5

(1)

54

1-4

26

1-3

 

55

-

27

1-5

(1)

56

-

28

1-3

 

 

 

II. İDARİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK KUTULAR

A

1-4

(2)

F

-

B

1-3

 

G

-

C

1-8

(2)

H

-

D

    1-4

I             

-

E

-

J

-

(1) İşlem gerçekleştiren kişinin hiçbir halde transit amacıyla 5 ve 7 no.lu nüshalar üzerinde bu kutuları doldurması zorunlu değildir.

(2)  Bu bilgilerin belirtilen nüshalar üzerinde yer alıp almaması seçimliktir.

 

 

 

(Ek 6)

Kapsadığı bilgilerin kendiliğinden kopyalanmak suretiyle gösterilmesini gerektiren ve Ek 2 ve 4’te yer alan formların nüshalarının belirlenmesi

(1 no.lu nüshadan başlayarak)

 

Kutu No

Nüshalar

Kutu No

Nüshalar

I. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK KUTULAR

1

1-4

orta alt-bölüm hariç:

1-3

29

1-3

30

1-3

31

1-4

2

1-4

32

1-4

3

1-4

33

Soldaki

4

1-4

 

ilk alt-bölüm

5

1-4

 

1-4

6

1-4

 

diğerleri:

7

1-3

 

1-3

8

1-4

34a

1-3

9

1-3

34b

1-3

10

1-3

35

1-4

11

1-3

36

1-3

12

1-3

37

1-3

13

1-3

38

1-4

14

1-4

39

1-3

15

1-4

40

1-4

15a

1-3

41

1-3

15b

1-3

42

1-3

16

1-3

43

1-3

17

1-4

44

1-4

17a

1-3

45

1-3

17b

1-3

46

1-3

18

1-4

47

1-3

19

1-4

48

1-3

20

1-3

49

1-3

21

1-4

50

1-4

22

1-3

51

1-4

23

1-3

52

1-4

24

1-3

53

1-4

25

1-4

54

1-4

26

1-3

55

-

27

1-4

56

-

28

1-3

 

 

II. İDARİ İŞLEMLERDE KULLANILACAK KUTULAR

A

   1-4(1)

F

-

B

1-3

G

-

C

1-4

H

-

D/J

1-4

I             

-

E/J

-

 

 

(1)Bu bilgilerin belirtilen nüshalar üzerinde yer alıp almaması seçimliktir.