İŞLEMİN NİTELİĞİNE İLİŞKİN KODLAR

 

24 no.lu kutu :

 

Kod

Açıklama

11

21, 22, 23, 7 ve 8’de belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) doğrudan satın alma/satma (b)

12

21, 22, 23, 7 ve 8’de belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) konsinyasyon için veya bir komisyoncu aracılığıyla onay üzerine veya denendikten sonra satış için tedarik

13

21, 22, 23, 7 ve 8’de belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) trampa

14

21, 22, 23, 7 ve 8’de belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) yolcuların şahsi satın alımları

15

21, 22, 23, 7 ve 8’de belirtilenler hariç mülkiyetin devrine yönelik telafi edici ticari işlemlerde (a, b, c) finansal kiralama (c)

21

11 ila 15 no.lu kod kapsamındaki asıl ticari işlemin kaydından sonra eşyanın iadesi (d)  

22

11 ila 15 no.lu kod kapsamındaki asıl ticari işlemin kaydından sonra iade edilen eşyanın ücretsiz değiştirilmesi (d)

23

11 ila 15 no.lu kod kapsamındaki asıl ticari işlemin kaydından sonra iade edilmeyen eşyanın ücretsiz değiştirilmesi (d)

31

Telafi edici hükümler içermeyen mülkiyetin devrine yönelik (geçici olmayan) ticari işlemlerde kısmen veya tamamen gerçekleştirilen veya Avrupa Topluluğu tarafından finanse edilen yardım programları kapsamında teslim edilen eşya

32

Telafi edici hükümler içermeyen mülkiyetin devrine yönelik (geçici olmayan) ticari işlemlerde diğer hükümet yardımı teslimatı

33

Telafi edici hükümler içermeyen mülkiyetin devrine yönelik (geçici olmayan) ticari işlemlerde diğer yardım teslimatı (bireyler, hükümet-dışı kuruluşlar)

34

Telafi edici hükümler içermeyen mülkiyetin devrine yönelik (geçici olmayan) ticari işlemlerde diğer işlemler

41

Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeye ilişkin işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) sözleşme kapsamında işleme

42

Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeye ilişkin işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) ödeme karşılığı onarım ve bakım

43

Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeye ilişkin işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) ücretsiz onarım ve bakım

51

Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeyi takip eden işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) sözleşme kapsamında işleme

52

Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeyi takip eden işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) ödeme karşılığı onarım ve bakım

53

Bir sözleşme (e) veya onarım (f) kapsamındaki işlemeyi takip eden işlemlerde (7’de belirtilenler hariç) ücretsiz onarım ve bakım

61

Mülkiyet devrine yönelik olmayan ticari işlemlerde kiralama, ödünç verme, işlemsel kiralama (g)

62

Mülkiyet devrine yönelik olmayan ticari işlemlerde bir sözleşme veya onarım kapsamı işleme hariç diğer geçici kullanımlar (teslim veya geri gönderme) (h)

7

Ortak savunma projeleri ile ortak hükümetlerarası üretim programları kapsamındaki işlemler

8

Genel bir inşaat veya mühendislik sözleşmesinin bir parçası olan işlere ilişkin inşaat malzemeleri ve donanım sağlanması (ı)

9

Diğer ticari işlemler

 

(a)     Bu kalem, örneğin ticari işlemler açısından aşağıdaki hallerde ihracat/sevkıyat ve ithalat/varışların çoğunu kapsar:

 

          - Mülkiyetin ikamet edenden, ikamet etmeyene devredilmesi veya aksi durumu ve

          - Ödeme veya ayni telafinin yapılması veya yapılacak olması.

 

Bunun hemen bir ödeme yapılmasa bile merkezi veya dağıtım depolarından veya depolarına gönderilen eşya için de geçerli olduğu göz önüne alınmalıdır.

 

(b)     Ödeme karşılığı yedek parça ve diğer değiştirmeler dahil.

          Finansal kiralama dahil : kira taksitleri eşyanın kıymetinin tamamını veya hemen hemen tamamını kapsayacak şekilde hesaplanır. Mal sahipliğinin risk ve yararları kiracıya devredilir. Sözleşmenin bitiminde kiracı eşyanın yasal sahibi olur.

 

(d)     Başlangıçta 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 61, 62, 7, 8 ve 9 no.lu kodlar kapsamında kaydedilen eşyanın iade ve değiştirme sevkıyatı, ilgili kod kapsamında kaydedilmelidir.

 

(e)     İşleme faaliyetleri (gümrük denetimi altında olsun ya da olmasın), 41, 42, 43, 51, 52 ve 53 no.lu kod kapsamında kaydedilmelidir. İşleme faaliyetinde bulunanın kendi hesabına ilişkin işleme faaliyetleri, bu kod kapsamına girmez, 11, 12, 13, 14, 15 no.lu kod kapsamında kaydedilmelidir.

 

(f)      Onarım, eşyaya orijinal işlevlerini kazandırmayı kapsar; bu, yeniden yapılması veya geliştirmeyi kapsayabilir.

 

(g)     İşlemsel kiralama, finansal kiralama dışında kalan finansal sözleşmeleri kapsar (Bakınız not (c)).

 

(h)          Bu kod, mülkiyette bir değişiklik olmaksızın yeniden ithalat veya yeniden ihracat  yapılması maksadıyla ithal veya ihraç edilen eşyayı kapsar.

 

(ı)      80 no.lu kod kapsamında belirtilen ticari işlemler, ayrı ayrı fatura edilmeyen, ancak işlerin toplam kıymetini kapsayan tek bir faturanın düzenlendiği eşyayı kapsar. Durum böyle olmadığı takdirde, ticari işlemler, 11 ila 15 no.lu kod dahilinde kaydedilmelidir.