TARİFE VE LABORATUVARLAR DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Armonize Sistem Açıklama Notlarında, Alfabetik İndekste, Sınıflandırma Kararları ile AB Kombine Nomanklatüründe yapılan değişikliklerin uluslar arası düzeyde takip edilerek Türk Gümrük Tarife Cetveli ve Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’ne yansıtılması ve Resmi Gazete’de yayımlanması konusunda çalışmalar yapmak,

2. İlgili kurumlarca diğer mevzuatların (Gümrük Vergisi, KDV, ÖTV ve tüm dış ticaret mevzuatı gibi) Türk Gümrük Tarife Cetveli esas alınarak oluşturulmasında, güncellenmesinde ve BİLGE sistemine entegrasyonu konusunda destek sağlamak,

3. Türk Gümrük Tarife Cetvelinin geliştirilmesine yönelik, kamu kurum ve kuruluşları ile ilgili sektörler nezdinde çalışmaları yürütmek,

4. TARIC ile ilgili gelişme ve uygulamaların izlenmesi ve bununla ilgili yürütülecek çalışmaların koordine edilmesi ve Türk Gümrük Tarife Cetvelinde gerekli görülen ek kodların açılması çalışmalarını yapmak,

5. Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB) ile ilgili işlemleri takip ve koordine etmek,

6. Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlar ve tüm gümrük muayene hatları kapsamında eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yerinin (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu) tespitine ilişkin konuları sonuçlandırmak,

7. Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlar ve tüm gümrük muayene hatları kapsamında tarife uygulamalarından doğan gümrük vergi ve cezalarına ilişkin ihtilafları değerlendirip çözüme kavuşturmak,

8. Tarifeye ilişkin olarak uluslar arası, bölgesel ve ikili düzeydeki çalışmaları izlemek, bunlara ilişkin görüş hazırlamak ve değişiklikleri takip ederek milli mevzuata aktarılmasını ve uygulamaya intikal ettirilmesini sağlamak,

9. Ülkemiz ile AB ve diğer ülkeler arasındaki ticarette eşyanın tarife sınıflandırmasına ilişkin olarak ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili sektör temsilcileriyle görüşülerek durum tespiti yapmak, rapor hazırlamak ve bu çerçevede eşgüdümü sağlayarak gerektiğinde Bakanlık görüşü oluşturulmasını sağlamak,

10. Gümrük Laboratuarlarının Modernizasyonu Projesi çalışmalarını yürütmek, 

11.Tüm gümrük rejimleri kapsamında tahlile tabi tutulacak eşyanın belirlenmesine ilişkin işlemleri koordine etmek ve uygulamaya koymak, 

12. Gümrük laboratuarlarının geliştirilmesine yönelik projeleri koordine etmek ve yürütmek, 

13. Gümrük laboratuarlarının gerek personel, gerek cihaz ve ekipman ve gerekse faaliyet bakımından uluslararası standartlara uygun olması yönünde çalışmalarda bulunmak,

14. Laboratuar cihazların ve uluslararası kabul gören standartlara uygun tahlil metotlarının kullanımı için laboratuarlarda görevlendirilecek kimyagerlerin eğitim faaliyetleri koordine etmek, 

15. Gümrük laboratuarlarında uygulanacak tahlil metotlarına ilişkin uluslararası standartları temin etmek ve konuya ilişkin araştırmalarda bulunmak,

16. Gümrük laboratuarlarının çalışmasına yönelik fiziki ve idari mevzuatları hazırlamak ve uygulamak,

17. MOR Projesi kapsamında istatistikî bilgileri temin etmek.