KIYMET VE VERGİLENDİRME DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Kıymet uygulamalarından doğan gümrük vergi ve cezalarına ilişkin ihtilafları değerlendirip çözüme kavuşturmak,

2. DTÖ Kıymet Anlaşmasının uygulanmasını takip etmek, lüzumu halinde konuların mevzuata aktarılmasını sağlamak,

3. Eşyanın gümrük kıymetinin belirlenmesi bağlamında ilgili kamu kuruluşları ile ilişkilerin yürütülmesi ile bu kapsamda diğer kuruluşlarca belirlenen referans fiyatlar ile veri olarak gönderilen kıymetleri gümrük idarelerine bildirmek, bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak,

4. Kıymet bazlı gözetim uygulamaları ile buna bağlı gümrük idarelerinden intikal edecek sorunları sonuçlandırmak,

5. Kıymet ile ilgili olarak firma ve kişilerce yapılan başvuruları, bilgi taleplerini, şikayetleri, ihbarları değerlendirerek sonuçlandırmak,

6. Bedelsiz otomobil ithalatında esas alınacak fiyatları yurtdışı temsilciliklerimiz vasıtasıyla araştırarak her yıl gümrüklere bildirmek,

7. Bedelsiz ithalatta kıymet konusunda ortaya çıkan sorunları incelemek, çözümlemek ve ilgili mevzuat düzenlemelerini yapmak,

8. Transfer fiyatlandırması ile ilgili gelişmeleri takip etmek,

9. Gümrük kıymetine ilişkin olarak uluslararası, bölgesel ve ikili düzeydeki çalışmaları izlemek, bunlara ilişkin görüş hazırlamak ve değişiklikleri takip ederek milli mevzuata aktarılmasını ve uygulamaya intikal ettirilmesini sağlamak,

10. Ülkemiz ile AB ve diğer ülkeler arasındaki ticarette eşyanın kıymetine ilişkin olarak ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili sektör temsilcileriyle görüşerek durum tespiti yapmak, rapor hazırlamak ve bu çerçevede eşgüdümü sağlayarak gerektiğinde Bakanlık görüşü oluşturmak,

11. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında alınan bilgi edinme başvurularını cevaplandırılmak,

12. Gümrükler Genel Müdürlüğünce eşya kıymeti konularında doğrudan yapılan işlem veya çıkartılan ikincil mevzuata (Genelge, Tebliğ vs.) karşı açılan davalara savunma hazırlamak,

13. Denetim raporlarında yer alan eşya kıymeti ile ilgili hususları değerlendirmek,

14. Başta KDV ve ÖTV olmak üzere, ithalde alınan gümrük vergileri, eş etkili vergiler ve mali yükler ile ilgili hususları sonuçlandırmak,

15. Uzlaşmaya ilişkin usul ve esasları belirlenmek, düzenlemek, Uzlaşma Komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak,

16. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu kapsamında alınan bilgi edinme başvurularını cevaplandırmak,

17. Vergi ile ilgili hususlarda durum tespiti yapmak, rapor hazırlamak, Bakanlık görüşü oluşturmak,

18. Gümrükler Genel Müdürlüğünce doğrudan yapılan işlem veya çıkartılan ikincil mevzuata karşı açılan davalara savunma hazırlamak,

19. Denetim raporlarında yer alan vergi ile ilgili hususları değerlendirmek,

20. İthalde alınan tüm vergi, fon ve mali yükler ile ilişkili mevzuatın hazırlanması ve değiştirilmesi hususunda görüş vermek,

21. İthalde alınan tüm vergi, fon ve mali yükler ile ilgili mevzuatın uygulanmasına yönelik yükümlülerin dilekçelerini değerlendirilmek.