YÖNETİM HİZMETLERİ DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. DYS ile ilgili işlemleri yürütmek,

2. Nitelikli Elektronik Sertifika,  Akıllı Kart ve Kart Okuyucularla  ilgili işlemleri yürütmek.

3. Bakanlık Genel Evrakından gelen yazıları föy ekinde zimmetle teslim almak, ilgisi veya konusuna istinaden ilgili Dairelere Doküman Yönetim Sistemi veya kağıt ortamında göndermek,

4. Bakanlık içi birimlerden Doküman Yönetim Sistemi veya kağıt ortamında gelen yazıları ilgili Dairelere göndermek,

5. Gelen faksları Doküman Yönetim Sistemine kaydederek ilgili şubelere göndermek,

6. Doküman Yönetim Sisteminden gönderilecek yazılar hariç olmak üzere postası yapılmak üzere Genel Müdürlük dairelerinden gelen yazıları zimmetle almak, imzaları kontrol etmek, sayı ve tarih verdikten sonra bunları ayırmak, zarflamak, pullamak ve posta defterine kaydederek dağıtıcı marifetiyle postaneye götürmek,

7. Şubede kalacak dosyalanmış nüshaların numaraları, gideceği yer ve konusu hususlarının posta çıkış defterine işlendikten sonra föylerden düşülmesi için gelen evrak servisine göndermek,

8. Posta yapılmak üzere giden evrak servisine gelen yazılardan üzerinde “faks çekilmesi uygundur” ibaresi olanları ilgili yerlere fakslamak,

9. Genel Müdürlüğün arşiv hizmetlerini yürütmek,

10. Standart Dosya planı ile ilgili işlemleri yürütmek.

11. Her yıl Genel Müdürlük cari ve yatırım bütçesinin hazırlayarak Maliye Bakanlığına teklif etmek, bütçe ödeneklerinin yerinde ve zamanında kullanılması bakımından planlamasını yapmak ve bütçe ödeneklerinin dağıtımı için ödeme emri tanzim etmek,

12. Genel Müdürlük bütçesinin yıl içerisindeki ödenek yetersizliği nedeni ile duyuna kalan personel özlük hakları ile diğer muhtelif borçların tespit edilmesi ve bu giderlere ait ödenek temini ile ilgili işlemleri yapmak,

13. İlama bağlı borçlara ilişkin işlemlerin yürütmek,

14. Bütçe ile ilgili uygulamadan doğan muhtelif sorunları sonuçlandırmak,

15. Satın alınan malzemelerin demirbaş kayıtlarını Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak tutmak, demirbaşları defterlerine işlemek,

16. Genel Müdürlüğün kırtasiye ve diğer malzeme ihtiyaçlarını karşılamak ve depolamak,

17. Kullanılmaz hale gelmiş malzemelerin terkin işlemlerini yapmak,

18. Genel Müdürlük hizmetlerinde kullanılan demirbaşların bakım ve onarımını yaptırmak,

19. Genel Müdürlüğün telefon faturalarının tahakkuk işlemlerini yapmak,

20. Tercüme işlerini yaptırmak,

21. Genel Müdürlük yerleşim planını oluşturmak,

22. Genel Müdürlüğün seferberlik ve savaşta gümrük işlemlerinin ne şekilde yapılacağına dair plan ve yazışmalarla ile ilgili işlemlerini yapmak,

23. İcra ve iflas ile ilgili işlemlerden merkezde Genel Müdürlüğü ilgilendirenleri karşılamak.

24. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca Genel Müdürlük personelinin atama teklifleri ile Bölge Müdürlüklerinden intikal ettirilen atama ve görevlendirme tekliflerini 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğe verilen görev ve yetki çerçevesinde inceleyerek gerektiğinde Genel Müdürlük görüşüyle birlikte Personel Dairesi Başkanlığına iletmek,

25. Merkez ve Taşra Teşkilatı personelinin kadro teklifleri ile ilgili işlemleri yapmak,

26. Genel Müdürlük personelinin disiplin işlemlerini yapmak,

27. Eğitim Dairesi Başkanlığınca yürütülen, üniversite öğrencilerinin Genel Müdürlükteki staj işlemlerine ilişkin işlemleri yapmak,

28. Denetim elemanlarınca düzenlenen ve personeli ilgilendiren soruşturma, inceleme ve teklif raporlarını 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Genel Müdürlüğe verilen görev ve yetki çerçevesinde inceleyip Personel Dairesi Başkanlığı ve Daireler nezdinde koordinasyonunu sağlamak,

29. Atama ve Görevde Yükselme Yönetmeliği hükümleri uyarınca personel ihtiyacının giderilmesi için yapılacak olan kurum içi görevde yükselme sınavlarının Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığıyla koordineli olarak yürütmek, 

30. Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığıyla koordineli olarak seminer ve hizmet içi eğitimler düzenlemek,

31. Genel Müdürlükte göreve alınacak Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcılarının giriş sınavı, eğitim, staj ve tez işlemleri ile yeterlik sınavına ilişkin işlemlerin Personel Dairesi Başkanlığı ve Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordineli olarak yerine getirmek,

32. Genel Müdürlükte ve taşra teşkilatında göreve başlayan bazı personelin (Aday Gümrük ve Ticaret Uzman Yardımcısı, Aday Muayene Memuru, Aday Memur) asaletlerinin tasdikine esas olmak üzere hizmet içi eğitim ve staj işlemlerini Eğitim Dairesi Başkanlığı ve Personel Dairesi Başkanlığıyla koordineli olarak yürütmek,

33. Bölge Müdürlüklerinde çalışan personele ilişkin ihbar mektuplarını Personel Dairesi Başkanlığına intikal ettirmek,

34. Genel Müdürlük emrinde göreve başlama, ayrılma, emekliye ayrılma, yıllık izin, ücretsiz izin, sıhhi izin, yurtdışı yüksek lisans, askerlik, mal bildirimleri, memuriyet kimliği ve güvenlik soruşturmaları konularında Bölge Müdürlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Genel Müdürlüğümüz Daireleri/Şubeleri nezdinde gerekli işlemleri yapmak,

35. Taşra Teşkilatımızda görev yapan personelin atama veya geçici görevlerine başlama, ayrılma, izin, güvenlik soruşturması, askerlik v.b. işlemler ile ilgili olarak Bölge Müdürlüklerinden yapılan bildirimler üzerine varsa gereken işlemleri yapmak,

36. Genel Müdürlükte görevli personelin bina giriş ve çıkışlarında kullandıkları turnike kartı ile ilgili işlemleri yapmak, 

37. Bakanlığımız Merkez ve Taşra Teşkilatı ile diğer kurum ve kuruluşlardan Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilen yazı, rapor veya notlarda yer verilen personelle ilgili hususların (personel yetersizliği-fazlalığı, eğitim v.b.) Personel Dairesi Başkanlığı ve gerektiğinde Eğitim Dairesi Başkanlığı ile koordine ederek karşılamak,

38.  657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca personeli ilgilendiren takdire dayalı işlemlerde Genel Müdürlük görüşünü ilgili Birimlere iletmek,

39.  Diğer Kurumlardan ve Bakanlığımız Merkez Teşkilatından intikal eden eğitim görevlisi taleplerini karşılamak,

40. Genel Müdürlük Makamınca uygun görülen personelle ilgili,

a.       Personelin görev yeri değişikliklerinin yapılması,

b.      Yurt dışı görevlendirme onaylarına ilişkin işlemler ve yurt içi görevlendirme (seminer, toplantı, geçici görev vb.) onayları, bunlara ilişkin diğer işlemlerin,

c.       Personel konusuyla ilgili diğer işlemlerin yapılması.

 

41. Genel maaş bordrosu ve ek ücret bordrosu, ek bordroları (Terfi farkı, ölüm ve doğum yardımı, kısıt ve tam maaş bordroları) düzenlemek,

42. Asgari geçim indirimi, yurtdışı geçici görev avans ve yollukları ile ilgili işlemleri yürütmek,

43. Yurtiçi geçici görev yollukları, sürekli görev yollukları ve yurtiçi ve yurtdışı görevlerin kayıtlarını tutmak,

44. Uçak bileti alımı, vize işlemleri, Nota yazısı alımı ve tahakkuklarını yapmak,

45. Genel Müdürlük Makamınca uygun görülen personelin mali haklarına ilişkin diğer işlemleri yerine getirmek,

46. Genel Müdürlük personelinin katıldıkları kursların faturalarını ödemek Asgari geçim indirimi, yurtdışı geçici görev avans ve yollukları ile ilgili işlemleri yürütmek,

47. Genel Müdürlüğe intikal eden bilgi edinme taleplerinin kabul edilmesi, ilgili daire ve şubelere intikalinin sağlanması,

48. Genel Müdürlüğe intikal eden bilgi edinme başvurularının bilgisayara kayıt işlemlerinin yapılması, taleplerin karşılanıp karşılanmadığının takip edilmesi,

49. Genel Müdürlüğe intikal eden Başbakanlık İletişim Merkezinden (BİMER) gelen elektronik dilekçelerin ilgili Dairelere dağıtımı ve takibi,

50. Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 44 üncü maddesi uyarınca Genel Müdürlüğe intikal eden bir önceki yıla ait bilgi edinme başvuruları ile ilgili raporların düzenlenmesi.