SEKTÖREL DESTEKLEME VE MEVZUAT DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Gümrük Kanununun genel hüküm içeren maddelerinin uygulanmasına yön vermek, 

2. Gümrük mevzuatında yapılacak değişiklikleri Başbakanlığa intikal ettirmek,

3. Gümrük mevzuatı ile ilgili olabilecek her türlü koordinasyonu yerine getirmek ve buna yönelik olarak Genel Müdürlük bünyesinde oluşturulacak komisyonların sekretaryasını yapmak,

4. Diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanarak yayımından önce Bakanlıktan görüş sorulan mevzuat ile ilgili Genel Müdürlük görüşünün oluşturulmasına ilişkin koordinasyonunu sağlamak,

5. Mevzuata ilişkin bilgi notları ve basın bültenlerini hazırlamak,

6. Genel Müdürlüğe gelen yayınların merkez ve taşra teşkilatına dağıtımını yapmak,

7. Resmi, özel kişi ve kuruluşların Genel Müdürlük yayınları ile ilgili taleplerini karşılamak,

8. Genel Müdürlüğümüz WEB sayfasının güncellenmesinin koordinasyonunu sağlamak,

9. Yeniden değerleme oranı ile ilgili işlemleri yürütmek,

10. “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK)” çalışmalarını izlemek ve Genel Müdürlük içi koordinasyon işlemlerini yürütmek,

11. Stratejik plan ile ilgili çalışmaların koordinasyonunu yapmak,

12. Eylem planlarına ilişkin Genel Müdürlük içi koordinasyon işlemlerini yürütmek,

13. Aylık ve yıllık faaliyet raporlarının Genel Müdürlük içi koordinasyon işlemlerini yürütmek,

14. AB mevzuatına uyum çalışmalarının koordinasyonunu yürütmek ve Gümrük Kodu Komitesi toplantılarının koordinasyonunu sağlamak,

15. Genel Müdürlükçe kullanılan programlara ilişkin yetkilendirme yapmak.

16. BM Güvenlik Konseyi Kararları ile ilgili işlemleri takip etmek,

17. Güneydoğu Avrupa İşbirliği İnisiyatifi (SECI),  Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ), Avrupa-Kafkasya-Asya Ulaştırma Koridoru (TRACECA), İslam Konferansı Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) faaliyetleri, D-8 çerçevesinde gerçekleştirilen Devlet/Hükümet Başkanları Zirveleri ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmaları hakkındaki işlemleri yürütmek,

18. Ülkelerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) ve konsolosluk toplantıları için Genel Müdürlük görüşünü oluşturarak gerektiğinde katkı sağlamak,

19. Dünya Ticaret Örgütü ve Dünya Gümrük Örgütü ile ilişkilerde görüş oluşturmak, hazırlık yapmak ve gelişmeleri takip etmek.