MUAFİYETLER DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Gümrük Kanununun 167 nci maddesi ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar uyarınca gümrük vergilerinden muafiyet ve istisna tanınan eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri ile uygulamadan doğan sorunları sonuçlandırmak,

2. Petrol Kanunu hükümleri uyarınca yapılacak işlemleri yürütmek,

3. Gümrük Kanununun 171 inci maddesi çerçevesinde Türkiye’de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan gemilerin başka ülkelerin kara sularından çıkarttığı deniz balıkçılığı ürünlerine ilişkin işlemleri yürütmek,

4. 6375 Sayılı Kanun ile onaylanan ''Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşme'' (NATO/SOFA) ile 6427 sayılı Kanunla onaylanan, Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında “Kuzey Atlantik Anlaşmasına Taraf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair Sözleşmenin Tatbikine Müteallik Anlaşma” kapsamında; araç ithalatı, araç devirleri, ev eşyası ithalatı ve NATO kuvvet mensupları ile sivil unsur ve yakınlarının ihtiyaçları için mağaza ve kantinlerde satılan eşyaya ilişkin işlemleri yürütmek,  

5. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri makamları arasında 29/3/1980 tarihinde imzalanmış bulunan ve 1/2/1981 günlü, 17238 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanmış olan Savunma ve Ekonomik Alanda İşbirliğinde Bulunulmasına Dair Anlaşma kapsamında faaliyet gösteren TSK Tesislerinde ABD ile müşterek olarak yürütülen faaliyetlerin Anlaşmaya uygunluğunun tespiti maksadıyla, 10 uncu Tanker Üs Komutanlığı/İncirlik ve İzmir’de yapılan denetimlere ilişkin işlemleri yürütmek,

6. Türkiye'deki diplomatik ve konsolosluk misyonları ile mensuplarına ait ev eşyası, kurye çantaları ve araçları ile ilgili işlemleri yürütmek,

7. 87/12201 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “Yabancı Basın Yayın Organları İle Bunların Yabancı Uyruklu Mensuplarına Gümrüklerde Bazı Kolaylıklar Tanınması Hakkında Karar” kapsamındaki işlemleri yürütmek,

8. Türkiye’nin taraf olduğu ikili ve çok taraflı uluslararası anlaşma ve sözleşmeler kapsamında gümrük vergilerinden muaf veya istisna edilen eşyanın gümrük işlemlerini yürütmek,

9. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına ilişkin “Çerçeve Anlaşması”nın hükümlerinin uygulanmasına yönelik işlemleri yürütmek,

10. Yurt dışındaki vatandaşlarımız ile temsilciliklerimizin bilgilendirilmesi amacıyla yürürlükteki gümrük mevzuatının yolcularla ilgili bölümünü kapsayacak şekilde broşür hazırlamak ve dağıtmak,

11. Hac ve Umre işlemlerini yürütmek,

12. Hızlı kargo yolu ile taşınan gümrük vergilerinden muaf ve/veya ticari mahiyette bulunmayan eşyanın gümrük işlemlerinin kolaylaştırılmasına yönelik yapılması gereken düzenleme çalışmalarını koordine etmek, bunların uygulamasının izlenmesi, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak,

13. Posta gümrük işlemleri ile düzenlemeleri yapmak, uygulamayı takip etmek, sorunları sonuçlandırmak,

14. Yatırım teşvik karar ve tebliğlerine paralel olarak gümrük idarelerince yapılacak işlemleri düzenlemek,

15. Yatırım teşvik mevzuatının uygulanmasına yönelik gümrük idarelerinden ve yükümlülerden ulaşan şikayetleri ve tereddütlü işlemleri inceleyerek sonuçlandırmak,

16. Yatırım teşvikle ilgili teminatlı işlemlere ilişkin ilgili kurumlardan alınan yazılara istinaden gümrük idarelerine talimat vermek,

17. Yatırım teşvik belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın devri, satışı, ihracı ve kiralanmasına ilgili kurumunca müsaade edilen hallerde, gümrük idarelerine gerekli talimatı vermek ve yatırım teşvik mevzuatının ihlali, Yatırım Teşvik Belgesinin iptali veya eşyanın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamından çıkarılması hallerinde belge kapsamında gerçekleştirilen ithal eşyasına ilişkin vergi takibatını sağlamak.