MENŞE VE FİKRİ-SINAİ HAKLAR DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanımlar ve tüm gümrük muayene hatları kapsamında tercihli ve tercihsiz menşe kurallarının gümrük idarelerinde uygulanmasını izlemek, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak, 

2. Tercihli ticaret başlıklarına ilişkin yasal düzenlemelerin iç hukuka aktarılmasına katkı sağlamak,   

3. Eşyanın tercihli ve tercihsiz menşeine ilişkin olarak uluslararası, bölgesel ve ikili düzeydeki gelişmelerin ve değişikliklerin milli mevzuata ve BİLGE sistemine aktarılmasına katkı sağlamak,

4. Serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili işlemleri yerine getirmek,

5. Ülkemiz ile AB ve diğer ülkeler arasındaki ticarette eşyanın menşeine ilişkin olarak ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik olarak ilgili sektör temsilcileriyle görüşülerek durum tespiti yapmak, rapor hazırlamak ve bu çerçevede eşgüdümü sağlayarak gerektiğinde Bakanlık görüşü oluşturmak,

6. Gümrük İşbirliği Komitesi, Gümrük Birliği Ortak Komitesi ve Türkiye AB Ortaklık Komitesi toplantılarının koordinasyonunu yapmak,

7. AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği uygulaması kapsamındaki diğer işlemleri yerine getirmek, 

8. Genel Müdürlük birimlerinin Ulusal Program’da kendi görev alanlarına giren konularda gerçekleştirilecek gerek altyapı ve idari yapı düzenlemeleri ile ilgili olarak her türlü gelişmeyi takip etmek,

9. AB Katılım Öncesi Mali Yardım Mekanizması kapsamında Genel Müdürlüğümüz projelerinin koordinasyonu sağlamak,

10. Türkiye ile K.K.T.C. arasındaki ticari ilişkiler ve K.K.T.C.’nin ülkemiz üzerinden üçüncü ülkelere yönelik ihracatı, Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşması ve 8/6/2001 tarihli ve 2001/2723 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçevesinde yürütülmesi çalışmalarına katılım sağlamak,

11. Dünya Gümrük Örgütü nezdindeki Ticaretle İlişkili Fikri Mülkiyet Hakları (TRIPs) Konseyi toplantıları ile Fikri Mülkiyet Hakları Strateji Grubu toplantılarını takip etmek,  

12. AB Gümrük Kodu Komitesi FSMH Bölümü toplantılarını takip etmek,  

13. Fikri ve sınaî mülkiyet haklarını ihlal eder nitelikteki eşyanın gümrük idareleri tarafından alıkonulması veya durdurulmasına yönelik olarak hak sahiplerinden alınan başvuruları incelemek ve bu kapsamdaki eşya yakalamalarına ilişkin istatistikleri derlemek, gümrük personeline bu konuda gerekli eğitimleri vermek,

14. Fikri ve sınai mülkiyet haklarına ilişkin uygulamaları tüm gümrük idareleri çapında takip ederek aksaklıkları giderecek önlemleri almak ve bu konuda AB mevzuatında yer alan değişiklikleri takip ederek ilgili birimlere görüş oluşturmak,

15. Gümrük mevzuatının fikri ve sınai mülkiyet hakları ile ilgili hükümlerine ilişkin çalışmaları yürütmek ve bu kapsamda eğitim seminerleri ve hizmet içi eğitimleri yapmak.