GEÇİCİ İTHALAT VE HARİÇTE İŞLEME DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar’da yer alan geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin uygulanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,

2. Geçici ithalat rejiminin uygulanmasında gümrük idarelerinde ortaya çıkan ihtilaflı konuları değerlendirmek,

3. Rejim ihlalinden kaynaklanan idari para cezalarının yurt dışına tebligatını yapmak,

4. Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Sistemi programında geçici ithalat ve gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili görüş bildirmek,

5. Geçici ithalat rejimi ile ilgili mahkemelerden gelen evrakı ilgili Bölge Müdürlüğüne iletmek,

6. Hariçte işleme rejimine ilişkin gümrük mevzuatı (Gümrük Kanunu ve Yönetmeliğinin ilgili maddeleri) ve dış ticaret mevzuatı (Hariçte İşleme Kararı ve Tebliği) hükümlerinin uygulanmasına dair işlemleri yürütmek,

7. Hariçte işleme rejimi kapsamında gümrük idarelerinde ortaya çıkan ihtilaflı konuları değerlendirmek,

8. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili düzenleme yapmak ve rejimin uygulanmasıyla ilgili usul ve esasları belirlemek,

9. Gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile ilgili olarak gümrük idarelerinde ortaya çıkan ihtilaflı konuları değerlendirmek,

10. Türkiye’ye getirilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının geçici ithaline ilişkin düzenleme yapmak,

11. Yurt dışı edilmeyen kişisel ve ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarının takibatını yapmak,

12. 1 ve 2 No’lu Taşıt Takip Programları ile ilgili ihtiyaçlara uygun araştırma-geliştirme çalışmaları yapmak, 

13. Yabancı plakalı taşıtlarla ilgili olarak gelen sorgulama taleplerini değerlendirmek,

14. Yolcu beraberi getirilen taşıtla ilgili Bakanlık dışı ve Bakanlık birimlerine mevzuatın uygulanmasına yönelik görüş bildirmek,

15. Geçici ithalat rejimi kapsamı taşıtlar ile ilgili mahkemelerce istenen bilgi ve belgeleri, mahkemelere intikal ettirmek,

16. Türkiye’ye geçici olarak getirilen konteynerlere ilişkin mevzuatı belirlemek,

17. Konteyner Sorgulama Programı oluşturulmasına yönelik iş akışına katkıda bulunmak,

18. Taşıtların geçici ithalat işlemleri ve Taşıt Takip Programına ilişkin Bölge Müdürlüklerinden iletilen talepleri değerlendirmek,

19. Yurtdışı Gümrük Müşavirliklerinden, Ticaret Ataşeliklerinden, büyükelçiliklerden, kamu kurumlarından, firmalardan ve vatandaşlardan gelen bilgi taleplerini değerlendirmek,

20. Bakanlığımız birimleri, Genel Müdürlüğümüz daireleri ve kamu kurumlarınca hazırlanan mevzuat için görüş bildirmek.