DAHİLDE İŞLEME DAİRESİ

 

GÖREVLERİ

 

1. Dâhilde işleme rejimi çerçevesinde; Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği, Dâhilde İşleme Rejimi Kararı ve bu Karar çerçevesinde uygulamaya konulan Tebliğler kapsamında gümrük idarelerinde gerçekleştirilen gümrük işlemlerini izlemek, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak, uygulamada ortaya çıkan sorunlarla ve mevzuatın uygulanmasıyla ilgili olarak ikincil düzenlemeler yapmak, 

2. Re’sen kapatma, iptal, iptal işleminin kaldırılması, re’sen kapatmanın geri alınması, rejimin işleyişine ilişkin olarak gümrük idarelerinin bilgilendirilmesi/müeyyidelerin tahsili/Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca takibat amaçlı tüm Bölge Müdürlükleri nezdinde gerekli yazışmaların yapılması ve ayrıca, dâhilde işleme izin belgesi kapsamında değişmemiş eşya statüsünde ilk dolum yakıtı olarak EPDK’dan gelen yazıların Portalda “İlk Dolum Yakıtına İlişkin İzinler” başlıklı bölüme kaydedilmesi işlemlerini yürütmek,

3. Dâhilde işleme rejiminde ilgili mevzuatın uygulanması esnasında yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla uygulama usul ve esaslarını değerlendirerek DİR Otomasyon Projesi kapsamında karşılaşılan mevzuata ilişkin sorunları sonuçlandırmak,

4. Gümrük Kanununda öngörülen dâhilde işleme rejiminin ihlal edilmesine ilişkin uygulanan para cezaları ile ilgili ihtilafları çözüme kavuşturmak,

5. Dâhilde işleme rejimi kapsamında ihraç edilen eşyanın “Geri Gelen Eşya” çerçevesinde işlemlerini yürütmek,

6. Telafi Edici Vergi (TEV) ile ilgili işlemleri yürütmek ve ortaya çıkan ihtilafları çözüme kavuşturmak,

7. Dâhilde işleme rejiminde ortaya çıkan sorunların DİR Değerlendirme Kuruluna iletmek,

8. Dâhilde işleme rejimi ile ilgili taraf olduğumuz uluslararası anlaşmalar ve gümrük mevzuatı çerçevesinde düzenleme yapmak, izin vermek ve uygulamayı yürütmek,

9. Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Özel Rejimler Bölümü toplantılarına katılım sağlamak.