İTHALAT DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, İthalat Rejimi Kararı, İthalat Yönetmeliği ve İthalat Tebliğleri ile gözetim ve koruma mevzuatı, ithalatta haksız rekabetin önlenmesi mevzuatı, kota ve tarife kontenjanları hakkındaki mevzuat kapsamında, eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin olarak gümrük idarelerinde gerçekleştirilen işlemleri izlemek, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak,

 

2. Gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlar ile tüm gümrük muayene hatları kapsamında ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı kapsamında gümrük idarelerinde gerçekleştirilen işlemleri izlemek, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak,

 

3. Gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlar konusu eşyanın bitki ve hayvan sağlığını ilgilendiren boyutuyla ilgili işlemleri yapmak ve sorunları sonuçlandırmak,

 

4. Serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin olarak uluslararası, bölgesel ve ikili düzeydeki çalışmaları izlemek, bunlara ilişkin görüş hazırlamak ve değişiklikleri takip ederek milli mevzuata aktarılmasını ve uygulamaya intikal ettirilmesini sağlamak,

 

5. Ülkemize yönelik ithalatla ilgili olarak ortaya çıkan her türlü sorunların çözümü, ilave önlemler alınması, kısıtlama ve yasaklamaya yönelik uygulamalar konusunda Genel Müdürlük içi yürütülecek çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, bu amaçla düzenlenecek sektör toplantılarına iştirak etmek, Bakanlık görüşünün belirlenmesi yönünde koordinasyon çalışmalarını yürütmek,

 

6. Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği ve ilgili Tebliğler kapsamında nihai kullanım uygulanmasını izlemek, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak,

 

7. Tüm gümrükçe onaylanmış işlem ve kullanımlar konusu eşyanın mahrece iade çerçevesinde geri gönderilmesine ilişkin yapılacak işlemleri yürütmek, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak,

 

8. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi çerçevesinde Bölge Müdürlüklerine yapılan bildirimler ve yılsonlarında bu bildirimlerin kontrolünü yapmak,

 

9. İthalat ve çevre mevzuatının uygulaması ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılara iştirak etmek, Bakanlık görüşünün belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek,

 

10. Tüm gümrük rejimleri ve diğer gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanımlar ile tüm gümrük muayene hatları itibariyle;

 1. Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES),
 2. Tehlikeli Atıkların Sınırlarötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi,
 3. Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi ve MARPOL-78 Protokolü),
 4. Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşme (CLC),
 5. Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme (FUND),
 6. Barcelona Sözleşmesi,

g. Bükreş Sözleşmesi, 

 1.  İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi,
 2.  Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve Biyogüvenlik Protokolü,
 3.  Ozon Tabakasının Korunmasına Dair Viyana Sözleşmesi ile Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ile; bu Sözleşme ve Protokoller,
 4.  Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği,
 5.  Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği,
 6.  Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği,
 7.  Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği,

ve bunlara bağlı ikincil düzenlemeler kapsamı işlemleri yürütmek. 

 

11. Çevre mevzuatının uygulanması ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası düzeyde toplantılara iştirak etmek, Bakanlık görüşünün belirlenmesi çalışmalarını koordine etmek.