İHRACAT DAİRESİ

GÖREVLERİ

 

1. Gümrük Kanunu, Gümrük Yönetmeliği, İhracat Rejim Kararı, İhracat Yönetmeliği ve Tebliğleri kapsamında gümrük idarelerinde yürütülen işlemlerin izlenmesi, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak,

2. Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin ihracata ilişkin hükümleri,  İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesine ve İdaresine İlişkin Karar, İhracatta Kota ve Tarife Kontenjanı Belirlenmesine ve İdaresine İlişkin Yönetmelik ve İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına ilişkin mevzuatın gümrük idarelerinde uygulanmasının izlenmesi, ortaya çıkan sorunları sonuçlandırmak,

3. Muhtelif Bakanlıklar ile diğer kamu kurumlarının kendi özel kanunlarından kaynaklanan yetkileri kullanarak ihdas ettikleri ve yürüttükleri mevzuatın ihracata ve ihracat gümrük işlemlerine dair özel hükümlerine ilişkin Bakanlık görüşünü oluşturmak ve bu mevzuatın gümrük idarelerince yürütülmesine ilişkin hususlarda koordinasyonu sağlamak,  

4. Aşağıda yer alan uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile ulusal mevzuatta yapılan tüm düzenlemelere ilişkin koordinasyonu sağlayarak Bakanlık görüşünü oluşturmak:

a) Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi,

b) İhracat Kontrol Rejimleri olarak adlandırılan uluslararası çok taraflı silahsızlanma anlaşma ve sözleşmeleri:

1. Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması,

2. Biyolojik Silahlar Sözleşmesi,

3. Kimyasal Silahlar Sözleşmesi,

4. Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması,

5. Wassenaar Düzenlemesi,

6. Nükleer Tedarikçiler Grubu,

7. Avustralya Grubu,

8. Zanger Komitesi,

9. Füze Teknolojisi Kontrol Rejimi.

 

5. İhracatın geliştirilmesi, önündeki engellerin kaldırılması, ihracat işlemlerinin kolaylaştırılması konusunda yürütülecek çalışmaların koordinasyonunu sağlamak, bu amaçla düzenlenecek sektör ve sivil toplum örgütlerinin toplantılarına iştirak etmek, Bakanlık görüşünün belirlenmesi yönünde koordinasyon çalışmalarını yürütmek,

 

6. Özel fatura kapsamında yapılan tüm ihracat işlemleri ile ilgili sorunları sonuçlandırmak,

 

7. Bedelsiz ihracat kapsamındaki tüm işlemlerle ilgili sorunları sonuçlandırmak, 

 

8. Gümrük Kanunu’nun 176 ncı maddesi çerçevesinde gemilerin botların, diğer deniz taşıtlarının ve hava gemilerinin dış seferlerde kullanacakları serbest dolaşıma girmemiş yakıt ve yağlara ilişkin işlemleri gerçekleştirmek,

 

9. 4458 sayılı Gümrük Kanununun 168 ile 170 inci maddeleri hükümleri çerçevesinde kati ihraç edildikten sonra geri gelen eşyayla ilgili işlemlerini yürütmek,

 

10. İhracata rejimi ile ilgili olarak uluslararası, bölgesel ve ikili düzeydeki çalışmaları izlemek, bunlara ilişkin görüş hazırlamak ve değişiklikleri takip ederek milli mevzuata aktarılmasını ve uygulamaya intikal ettirilmesini sağlamak,

 

11. Sınır ticaretinin düzenlenmesine ilişkin mevzuat kapsamında yapılan işlemleri koordine etmek,

 

12. Sınır ticaretinin düzenlenmesine ilişkin mevzuat çerçevesinde Irak ile müteahhitlik hizmetleri kapsamında yapılan geçici ihraç ve geri gelen eşya ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı ve gümrük idareleri arasında koordinasyonu sağlamak ve eşya hareketlerinin takibini yapmak,  

 

13. Sınır Ticaret Merkezlerinin Fiziki Olarak Düzenlenmesi, Eşya ve Stok Kontrollerinin Yapılması İle Bu Merkezlere Giriş Ve Çıkışlara İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Yönetmeliğin uygulanmasını takip etmek; karşılaşılan sorunları sonuçlandırmak, 

 

14. 5201 Sayılı Harp Araç Ve Gereçleri İle Silâh, Mühimmat Ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun kapsamında karşılaşılan sorunları sonuçlandırmak ve gerekli talimatları vermek.